Tuesday, June 03, 2003

صدای روضه


برای پانزده خرداد "روزمرگ" خمینی(مج- مادر جنده)
به آهنگ صدای پای آب سهراب سپهری بخوان اما خلسه نرو

صدای روضه

صدای روضه مي آيد ، مگر در گنداب اعتقاد، کسی را غسل میدهند؟
لباس شیعیان چرک است.
ميان آفتاب پانزده خُرداد
طنين زجه ، چسناله های ایمان ، به یاد امام پلیدان.
کثافت روی شیعیان است، چونان تیره گی شب.

چه مي خواهيم؟
سکوت مرگ واژه هاست
و خاموشی گورستان اندیشه ها.

بسیجیانی در كوچه های تنگ اعتقاد، جیبهای باور ترا می جویند.
و در قريه گفتگوی تمدنها، ترا به ریشخند می گیرند.

چرا مردم نمي دانند
كه اسلام نفرین است؟
نمي دانند در چشمان حریص آخوندان امروز، برق شهوت مرگ
فرزندان دیروز فاطمه الزهراست؟

چرا مردم نمي دانند
كه در هوای سنگین حکومت اسلام،
دم و باز دم زندگی ناممکن است؟
کار اینها تمامه

No comments: