Sunday, June 29, 2003


به بسیج و سپه و خون شهیدان شما باید رید

سردمداران مرده خور حکومت اسلامی که برای سرکوب جنبش دانشجویان و مردم نیروهای بسیج و سپاه را در پوشش لباس شخصی ها به میدان آورده اند، برای جلو گیری از برگزاری بزرگداشت هیژده تیر افزون بر ممنوعیت دولت و قوه قضایه و لشکر انبوه سپاه و بسیج، شهیدان را نیز به میدان خواهند آورد.
از آنجایی بازار شهادت سالهاست کساد شده و شهید تازه ای ندارند، مقداری کنسرو شهید از نیروهای اشغالگر عراق گرفته اند و می خواهند روز هیژده تیر در خیابانهای شهرهای بزرگ بگردانند.
بیهوده نبود که خمینی(مج) از برکات جنگ می گفت. اما کور خوانده اند ملت دیگر فریب این مرده خورها نخواهند خورد و برای بزرگداشت هیژده تیر و آزادی ایران از شر فرزندان دین پلید اسلام به پیشواز این روز خواهند رفت و سراسر کشور میدان مبارزه علیه این ددمنشان خواهد بود.

با خبر شدیم که خامنه ای(زج) درپیامی از اقدامات قوه قضایه در سرکوب دانشجویان و مردم ستایش و پشتیبانی کرده است، رئیس دادگستری! تهران علیزاده گفته است که از هفته آینده محاکمه دانشجویان دستگیر شده آغاز خواهد شد، این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه های کشور مقاومت دانشجویان برای دفاع از حقوق خود و ملت که همانا آزادی زندانیان سیاسی و برچیده شدن بساط چماقداران از کشور می باشند ادامه دارد.
هم میهن! نبردی که دانشجویان و مردم از سه هفته پیش آغازیده بودند در پی سرکوب ددمنشانه ملت بوسیله "ان ثار" وارد مرحله تازه ای شده است وفروکش کرده است خونخوران حکومت اسلامی اینرا برابر با پیروزی خود میدانند و دست به بازداشت های گسترده دانشجویان و فعالین سیاسی زده اند، این بیشرمان امروز سخن از محارب بودن دستگیر شدگان می کنند که می تواند به اعدام برخی از آنان بیانجامد.
تاریخ نشان داده که سردمداران این حکومت تنها راه حفظ قدرت را در سرکوب گسترده دیده و می بینند و در نبود جنبش مردمی دست به جنایت می زنند و هنگام اوج گیری جنبش مردمی عقب نشینی می کنند، خاموش ننشینیم، نگذاریم اینان گمان برند که ما ترسیده ایم، باید هرکوی و برزن را به میدان مبارزه تبدیل کنیم، ورنه گواه تکرار جنایت های سالهای 60-61 و 67 خواهیم بود.
نشانه های شکست و فروریزی در حکومت اسلامی پیدا شده است، تندیس مقدس ولایت فقیه خرد گردیده است، شکاف در بین نیروهای نظامی پیش آمده است، تنگناهای اقتصادی بدلیل چپاول آقایان و آقازاده ها، اقتصاد کشور به مرز ورشکستگی رسانده است، حکومت در سیاست خارجی دچار سردگمی شده است، سران کشورهای قدرتمند بیگانه دیگر پشیزی ارزش برای پیشنهادات سران حکومت در زمینه همکاری قائل نیستند، پیروزی نزدیک است میدان را خالی نکنیم.
هنگام آن رسیده که احمد باطبی ها را به دست خودمان آزاد کنیم و بردوشهای پیروزمان بگیریم و آفتاب را در خیابانهای خالی از" ان ثار" چماقدار و گروه های خونخوار مسلمان به آنان نشان دهیم.

کار اینها تمامه

ایرانیان برون از کشور
بیایید در هر کجای جهان هستیم به پیروی از دانشجویان ایران به پشتیبانی از زندانیان سیاسی برخیزیم و شهروندان کشورهای که باشنده آن می باشیم را به میدان بکشانیم و همراه با مردم ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی شویم، پرده از جنایتهای حاکمان مسلمان کشورمان برداریم و راه را برای سرنگونی این حکومت ننگین را بدست مردم ایران باز کنیم و دست جنایتکاران مسلمان را در سرکوب مردم کشورمان را ببندیم.


زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد ملت ایرن

No comments: