Wednesday, June 11, 2003


کار اینها تمامه

پیام شمر به ملت ایران
زنان، مردان، دختران و پسران ایرانی
!
شمران گرامی! به میدان آمدنتان را به شما شادباش می گوییم، تنها راه پیروزیتان همانا سرنگونی حکومت پلید اسلامی است کوتاه آمدن از این خواست برابر است با شکست در گام نخست. از اینرو شایسته است اقتدار پوشالی این پلیدان را به ریشخند بگیرید و به هارت و پورتهای سران حکومتی از هر جناحی گوش ندهید، همبستگی، همرنگی، همدلی، همراهی و پشتیبانی از یکدیگر را در اینروزها رمز پیروزیتان است، اگر خود را شایسته زندگی بهتری میدانید میدان را خالی نکنید. ابزار این مبارزه را نباید به یک شکل محدود کنید. اعتراضات شهروندی ازگونه به تعطیل کشانیدن مدرسه ها، دانشگاه، و به خیابانها ریختن نخستین گام است، در کنار این باید نشانهای ایدئولوژی توحیدی حکومت را به زیر بکشید. نقش زنان و دختران در این بخش از مبارزه اساسی است، روسری و حجاب اسلامی مهمترین نماد اقتدار حکومت اسلامی در کشور است، دور ریختن این نماد پلید از سوی شما زنان و دختران ایرانی به معنی شکست کامل حکومت است، بدون تردید دلبران، همسران، برادران و پدران شما در این مبارزه در کنار شما خواهند بود.

شادی شما برابر با مرگ "حکومت روضه و چسناله" و "حکومت مرگ پرستان" است، در تمامی نمایش های خیابانی سروده های شاد بخوانید.

ماشین سرکوب حکومت را فلج کنید!
دستاوردهای مبارزاتی در بیست چهار سال گذشته نشان داده است که حکومتگران مسلمان همیشه از سرکوب نظامی برای بیرون رفتن از تنگناهای سیاسی اجتماعی بهره برده اند، در بایسته است، بسیجیان، پاسداران، و سایر سربازان بی پدرومادر امام زمان را در نمایشهای خیابانی خود شناسی کنید و سازوبرگ آنان را بگیرید.
تردیدی نیست مزدوران حکومت را که در هر کوی و برزن پراکنده اند می شناسید، در بایسته است که تمامی آنها را پیش از آنکه به دستجات جانی حکومتی برای سرکوب شما بپیوندند دستگیر کنید و اگر شد در خانه های خودشان زندانی شان کنید و گرنه .... پایگاههای بسیج که چون قارچهای انگلی در شهرها و روستاها پراکنده اند به آتش بکشید. در از میان برداشتن سران شناخته شده سرکوبگران چون حاج بخشی، نظری، الله کرم، ده نمکی و...اگر پیش آمد، تردید نکنید.

تردیدی نداریم مردمی که توانایی در هم شکستن این حکومت را داشته باشند خود رهبر خودشانند، از هم اکنون انجمنهای شهروندی در برزنها، دانشگاه، مدرسه، کارخانه ها و سازمانهای دیگر شهروندان در هرجا هست برپا سازید، شما خود رهبرید.

کار اینها تمامه

No comments: