Friday, June 20, 2003هيژده ام تيـــــــــر در راه است

شما نتوانسته ايد مردم را با زندان و شکنجه و قمه و دروغ بترسانيد. شما رفتنی هستيد. به نفس نفس افتاده ايد و واپسين دَم زندگی انگل وارتان را می کشيد.

اين جا ميليون ها انسان "زنده" زندگی می کنند. فرياد زنان به پيکار اسلاميست ها می روند، زندان می روند، شکنجه می شوند و هيچ گاه دست برنخواهند داشت، چون راه ديگری نيست. خاموشی شان مرگشان است. "زنده به گور" نخواهند شد.

به شما که بيرون از مرزها نشسته ايد و برای مردم گريه و زاری می کنيد و تخم نا اميدی می پاشيد، بگوييم شما جوانان ما را نمی شناسيد. شما هيچ گاه جوان نبوده ايد، شما هيچ گاه آزاد نبوده ايد و آزادی را نمی شناسيد.
شما حتی اگر در آزادترين کشورها زندگی کنيد، با زندان درون تان چه می کنيد. شما اسير زندانی از سنت های آلوده به اسلام و پلشتی و خرافه ايد.
از مظلوم بازی ها ی حسين وارانه تان و چس ناله های زينب وارتان دست برداريد. الاغ ها دست از ماتم سرايی و زانوی غم به بغل گرفتن برداريد.


بی انديشيد که هم اکنون چه ياری می توانيد برای آزادی ميهن تان انجام دهيد. پيش نهاد کنيد. کوشش کنيد.

عمرو عاص

No comments: