Tuesday, June 17, 2003


جاکشان!

یکی از معجزات شیعیگری، همانا فرهنگ جاکشی و دیوثی می باشد، شیعیان در پوشش های گوناگون فرو رفته و به لجن پراکنی می پردازند نوشته زیر پاسخی است به یکی از این جاکشان.

می گوید:
دیگر همه چیز تمام شد .خون ، آینده را خواهد ساخت و جرقه را بر بشکه ی ِ باروت خواهد زد . هرچند جوان مردانه نیست بزدل انه در خانه بنشینیم و فریاد های بچه های مردم ِاین کشور ِ بی سر و صاحب را « شورشِ کور» بخوانیم ولی نمی توانم پنهان کنم که آن چه که از او می ترسیدم ، دارد فرا می رسد :

می گوییم جاکش!
تازه آغاز کاریم، آنانی که امروز در ایران حکومت می کنند، بیست وچهار سال آزگار خون مردم این مرز و بوم را ریخته اند و با کشت و کشتار حکومت کرده اند. کشور هم بی صاحب نیست، از آن کسانی است که امروز به خیابانها ریخته اند، نمی خواهد بزدلانه خانه بنشینی، دست کم از این فرهنگ مسلمانی لاشخوری سرکوبگرانه ات دست بردار. حق داری بترسی چرا که مردم برای دستیابی به حقوق شهروندی خود به خیابانها ریخته اند و دوره حکومت زور بسر آمده است و نان کسانی چون تو آجر میشود.

می گوید:
از این پس با جامعه ای روبه رو خواهیم بود که از هر روزنه ای برای ریختن به خیابان استفاده خواهد کرد ، مردمی با چشم ها و گوش های بسته ، دهان های باز و مشت های گره کرده از راه خواهند رسید ، مردانی از راه می رسند ،مردانی ستم کشیده ، وامانده ، کم تحمل و البته شجاع و بی باک ، که فقط مرگ می سُرایند و نابودی آرزو می کنند ، سنگ ها پرتاب می شود ، شعار ها داده می شود و لاستیک ها می سوزند و ارزش جان آدمی آنقدر ناچیز و بی مقدار می شود که دیگر به چشم نمی آید . مردانی خشمگین و پر از عصبیت که هماوردانی خشمگین می طلبند.

می گوییم:
از بیرون ریختن مردم چه باک، دکان غارتگران کساد خواهد شد و پته دزدی های صدهامیلیاردی که در دوره حکومت اسلامیت از سوی آقا زادها صورت گرفته به روی آب خواهد اوفتاد. این مردم با دست خالی به خیابانها ریخته اند. وامانده نیستند و می دانند چه می خواهند، سرنگونی حکومت اسلامی شما جاکشان که حق نفس کشیدن برای مردم را بر نمی تابید. دوره تحمل زورگویی شما جاکشان بسر آمده، در این مبارزه نابرابر برادران "ان ثار" تا دندان مسلح تو به این مردم حمله می کنند و جز خون ریزی نخواسته و نمی خواهند بیست و چهارسال آزگار است ارزش جان آدمی بوسیله شما جاکشان نادیده گرفته شده است، نمی خواهد نگران سنگ اندازی این مردم در برابر گلوله و گاز اشک آور خودتان باشی، چرا که شما بیست چهار سال است که عشاق را در این کشور سنگسار کرده اید.
این مردم این زنان و این مردان با سرودهای شاد و دست افشانی هایشان، مرگ حکومت تعزیه و نوحه را رقم خواهند زد. سرود اینان لبریز از عشق به زندگی است و در این راه مرگ خودشان را به سخره گرفته اند اما دوره شما به سر آمده.

می گوید:
روزهای سختی در پیش است ، نه که این آشوب های و شلوغی های پراکنده و فروکش کرده ی اخیر را بگویم ، که در نظر ِمن ، از این پس هر روزمان ، آبستن چنین سرنوشتی خواهد بود.

می گوییم:
ریدی! دستت رو شد، آشوب چه؟ کشک چه؟ مردم بیرون ریخته اند و حق خود را می خواهند و تو می گویی آشوب و شلوغی!
خیزش مردمی بر علیه حکومت اسلامی شما جاکشان هر روز گسترده تر و افزاینده تر می گردد و تو جاکش مزدور می گویی پراکنده و فروکش کرده.

می گوید:
نه می گویم به خیابان بریزید و نه می گویم آرام و بی خیال باشید ، فقط این را میتوانم بخواهم که با چشمان و گوش های باز هر کاری که می خواهید بکنید . فقط ببینید و بشنوید و اندکی برای دیدن و شنیدن تحمل کنید . زمان بسیاری کار ها گذشته است ولی برای چشم ها و گوش ها همیشه وقت هست.

می گوییم:
برو آدم کیری! بسیجی! "ان ثار" اینجا را کور خوانده ای. درش را بگذار.

کارتان تمامه!


دوستان در برابر این جاکشان خاموش ننشیند اینان سخنگویان چماقداران حکومتی هستند که بیست چهار سال آزگار است که مردم ایران سرکوب کرده ا ند و امروز در دفاع پلیدانه از سید علی به میدان آمده اند.
آنچه را که سزاوارشان است به آنان بگویید.


گرامیداشت هیژده تیر را با به گور سپردن حکومت اسلامی جشن بگیریم

No comments: