Thursday, June 12, 2003


پیام شمر به ایرانیان بیرون از کشور

شمرهای رانده شده!

اکنون که مبارزات مردم ایران برای سرنگون ساختن حکومت اسلامی و آدمکشان مسلمان آغاز شده بر شماست که به پشتیبانی از مردم کشورتان برخیزید و با آگاه کردن وجدان مردم جهان از آنچه در ایران می گذرد دست پای آدمکشان حکومت اسلامی ببندید تا جنایات سالهای 60-61 و 67 تکرار نگردد.
دیدیم که در آن سالهای سیاه در سایه آگاه نبودن افکار عمومی جهانی، آدمکشان حکومت اسلامی با خیال راحت در کشور حمام خون راه انداختند و آنچه شما پس از آن کردید چون " نوش داروی پس از مرگ سهراب بود." بیایید از گذشته درس بگیرید خاموش ننشینید.
پشتیبانی شما از خیزش مردمی در ایران همچنین مایه دلگرمی مبارزان کشور است، اگر می خواهید با گردنی برافراشته به ایران برگردید، در این تنگنا مردم کشورتان را تنها نگذارید.
بر شماست که در هر کجا که هستید با نمایشهای خیابانی به پشتیبانی از مردم کشورتان برخیزید.
دربایسته است در نمایشهای خیابانی خود، روشهای جنجالی را بکار گیرید که رسانه های همگانی جهانی را بسوی خود بکشید. شعارهای زنده باد مرده باد دردی را دوا نخواهد کرد، بر شماست که مبارزه خود و مردم ایران را قربانی به قدرت رسیدن جاکشهای سیاسی نکنید، و در زیر عکس هیج کسی گرد نیایید، از رضا پهلوی گرفته تا مسعود رجوی و مریم.

زنان رانده شده از ایران زمین!
برای پشتیبانی از زنان و مردان در بند ایرانی، برای بزرگداشت زنانی که قربانی شکنجه و تجاوز جانوران مسلمان شدند، برای بزرگداشت مادارنی که خبر مرگ دخترشان را با کله قندی که خبر از تجاوز پیش اعدام داشت گرفتند، برای بزرگداشت زنانی که بجرم عشق ورزی سنگسار شدند، برای همبستگی با زنانی که در 24 سال گذشته به جرم بدحجابی کتک خوردند زندان رفتند و بر تن خود زخم تیزبر دارند، تن پوشهای خود را بیرون بیاورید. بیایید با نشان دادن تن زیبای خود پرده از جنایتهای آدمکشان مسلمان درازنای 24 سال گذشته بردارید.
بدون تردید رساناهای گروهی جهانی با شما گفتگو خواهند کرد و شما سخنگوی زنان اسیر ایران زمین خواهید شد.

ایرانیان
اگر در برابر دفترهای نمایندگی و سفارتخانه های حکومت اسلامی نمایش می دهید در بایسته است، در اعتراض به گندی که این جانوران مسلمان به کشورمان زده اند زن و مرد کوچک و بزرگ بشاشید. بازتاب چنین کاری از هزار بار شعار و فریاد کشیدن هزاران بار بیشتر است با چنین کاری ارزشهای اسلامی و اخلاقی را به ریشخند خواهید گرفت بگذارید جهانیان بدانند که مسلمانان هیولا چگونه به کشورمان ریده اند.
اگر جنبش کنونی به شکست بیانجامد باید فاتحه آنکشور را برای همیشه بخوانیم، نگذاریم چنین شود، ملت ایران نخستین انقلاب دموکراتیک قرن بیستم، انقلاب مشروطه را بنام خود کرد، بیایید ملتی باشیم نخستین انقلاب برای مردم سالاری در آغاز قرن بیست و یکم را به نام خودمان بنویسیم.
خاموش ننشینیم.


آزادی، برابری، دلدادگی
کار اینها تمامه

No comments: