Friday, June 27, 2003


حکومت امام زمان(مج)

شاهرودی رئيس قوه قضائيه گفت: «شيوه قضايي جمهوري اسلامي کشورهاي ديگر دنيا را شيفته و مجذوب الگوي جمهوري اسلامي ساخته است»
آیت الله شاهرودی از روی باد شکم سخن نمی گوید، چراکه در خبرها آمده که "یاران سعید عسگر آزاد شدند!"، نا گفته نماند که سعید عسگر محکوم به ترور سعید حجاریان می باشد که دوران محکومیت خود را با سازماندهی یورش به "نمایش های خیابانی شهروندان در اعتراض به حکومت اسلامی" گذرانده و می گذراند.
از سوی دیگر احمد ناطق نوری در برخورد با داستان "نظام اسلامی" گفت : هر كسي حرف بد بزند كتك مي‌‏خورد.
باید به آیت الله شاهرودی گفت، بدرستی که تو پیرو آن امام خونخوارت خمینی (مج) هستی،
خمینی(مج) هم در نخستین سالهای دهه شصت هنگامی که زندانهای ایران پر از دانش آموزان و دانشجویان این سرزمین بود می گفت که "هی نگویید ما زندان داریم اینها دانشگاه است."
تخم شما مسلمانان را با تکرار واژه پلشت بسم الله کاشته اند، نافتان را با پلیدی بریده اند، از پستان وقاحت شیرخورده اید، در دامان مادرانی پاچه ورمالیده چون فاطمه زهرا پرورش یافته اید و بر زانوانان پدرانی تبه کار و دروغگو چون محمد و خونریز چون علی بزرگ شده اید، بنابراین خودتان هم باورتان شده که شق القمر کرده اید. مردک !کارتان تمامه، دوره بیست و پنج ساله حکومت وحشت بسر آمده، دیگر نمی توانید مانند گذشته ملت را سرکوب کنید، گمان برده ای مزدوران ساتور، قمه، پنجه بوکس، زنجیر و چماق بدست شما که در پناه نیروی انتظامی! به مردم و فرزندان این ملت یورش برده اند می توانند عمر حکومت ننگین شما را بیمه کنند، کور خوانده ای توفان در راه است، عوض این پرت و بلا گویی ها بهتر است با همگنان خودت در فکر برپایی نماز وحشت باشی، چرا که در فردایی نه چندان دور در آستین تو و دیگر آیت الله ها و مزدورانتان چوب خواهیم کرد، ما و لشکرمان بزودی بر سر گور بنیان گذار حکومت اسلامی خواهیم آمد و برسم خیرات بر سر گور آن مردک هیچگو یک شکم سیر قضای حاجت خواهیم نمود و ماتحت مقدسمان را با عبا و عمامه شما پاک خواهیم کرد.

کار اینها تمامه

No comments: