Friday, May 30, 2003


بیاد عمو صادق در این شامگاه زادروزش
دریغا که بار دگر شام شد
سراپای گیتی سیه فام شد

جهان را نباشد خوشی در مزاج
بجز مرگ نباشد غمم را علاج

ولیکن در آن گوشه در پای کاج
چکیده ست بر خاک سه قطره زخون

No comments: