Tuesday, May 13, 2003
برو آدم کیری

یکی از سربازان بی پدر و مادر امام زمان(مج-همانا مادر جنده) بنام مختار، چندی است که برایمان پارس می کند، از قرار معلوم شله زردش زیادی کرده و مست از شله زردهای فراوانی که در محرم و صفر خورده، برایمان شاخ و شانه میکشد و ما را تهدید می کند. یکی نیست به این شله زردخور بدبخت بگوید آخر آدم کیری مفلوک
ما نوه پیامبر اسلام حسین ابن علی را به پشممان حساب نکردیم و آنچنان خواهرش را گاییدیم که پس از 1321 سال هنوز شیعیانی از قماش تو خود را به لجن می گیرند و به عزایش می نشینند، اکنون بیاییم از تو و آن حکومت کیری اسلامیتان بترسیم.
مختار شله زرد! انگل مسلمان
بگفته خولی تو میباید از کون زین العابدین اوفتاده باشی ورنه باید میدانستی که تنها هنر تو و همپالکی هایت و حکومت اسلامیتان کشتن و سلاخی کردن مردم اسیر ایران زمین است.
گمان برده ای که آدم کیری های چون ترا نمی شناسیم؟
شما هرزه مسلمانها بودید که با شعار یا روسری یا توسری با تیز بر به زنان و دختران آزاده ایران زمین یورش بردید، شما لکاته گان جندالله بودید که هزاران هزار دانشجو و دانش آموز را در دهه 60 کشتید، شما سربازان جاکش امام زمان (عج- همانا عمه جنده) بودید که کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به فرمان رهبر دیوثتان خمینی(راحله- همانا چهارپا) راه انداختید، شما ثارالله (خون لجن آلود الله از القاب حسین) بودید که فروهرها را سلاخی کردید، مختاری ها و پیونده ها را بزدلانه کشتید، شما پس اوفتادگان فاطمه( فاطمه فیل کُس- دخت محمد رسول الله که ریدیم به سینه اش و قرآن در آن) که شبانگاه هیژده تیر در ورای دون مایه گی، علی وار به خوابگاه دانشجویان یورش بردید و ....
اما خیالت تخت باشد دوره شما بسر آمده، نگون بخت! خوب چشمهایت کثیفت را که به تاریکی دینت خو گرفته باز کن و عینک سعید امامی مآبت را از روی آن بردار! آنگاه در هر کوی و برزن شهرهای ایران زمین از کردستان و خوزستان گرفته تا یزد و تهران، از خراسان گرفته تا سیستان و بلوچستان، از رشت و مازندران گرفته تا هرمزگان، شمر و شمرانی را خواهی دید در کمین تو و همپالکی هایت هستند. اینان دین و باورهای دینی شما انگلها را به هیچ حساب نکرده و نمی کنند، اینان با نه بزرگشان در 9 اسفند، جشن و پایکوبی شان در چهارشنبه سوری و نوروز بی اعتنا به عزاداری شما انگل حسینی ها در محرم نشان دادند که دوره ننگین حکومت اسلامی بسر آمده است. دور نمی بینیم روزی را که ایران را سراسر کربلا کنند و همانگونه ما که سر کثیف حسینیان را در کربلا بر سر نیزه پیروزی کردیم، چوب پیروزی به ماتحت شما توله های فاطمه الزهرا (فاطمه فیل کُس) فرو خواهند نمود و آنچنان بر دین و باورتان خواهند رید که فاطمه الزهرا در عزایتان به جلق (قمه) زنی با ذوالفقار علی ابن ابی طالب بپردازد.

No comments: