Monday, January 05, 2004

حکومت اسلامی مسئول فاجعه بم  است


درس هایی از زمین لرزه


1 - زمین لرزه کوچک شهر کوچک بم نشان داد که شهروندان ایرانی در حکومت اسلامی در هیچ کجای ایران کمترین امنیت جانی ندارند و مردم بدلیل غارتهای بیشمار حکومت گران مسلمان در بدترین شرایط زندگی می کنند و بیشنه شهرهای ایران به شهرهای حاشیه ای تبدیل گردیده اند که از امکانات زندگی شهری بی بهره اند.
2 - زمین لرزه بم نشان داد که حکومت اسلامی نه می خواهد و نه می تواند بعنوان یک دولت پشتیبان شهروندان باشد و در چنین تنگناهای به یاری مردم برخیزد. شمار بالای تلفات زمین لرزه بم بدلیل ندانم کاری، ناشایستگی و چپاول حکومت و سردمداران مسلمان آن است.
3 - زمین لرزه بم نشان داد که حکومت اسلامی حکومتی از هم گسیخته است و حتی توان رسیدگی به کمک رسانی و یا سازماندهی کمک رسانی به شهری بلا زده چون بم را ندارد، در نخستین روزهای پس از زلزله حکومت مانند خری در گل مانده واکنش نشان داد. فرستادن کمک رسانهای ایرانی پیش کش، کمترین امکانی برای فرستادن کمک رسانهایی که از سراسر جهان برای کمک به زمین لرزه زدگان به ایران آمده بودند فراهم نبود و بیشینه آنان در فرودگاه تهران سرگردان بودند، آمار کشته شدگان از دو هزار آغاز گردید و سر به سی و پنج هزار می زند، با گذشت ده از زمین لرزه هنوز خبری از گستره آن در روستاهای اطراف بم نرسیده تنها هنر اینان خریدن دسته بیل و دسته گلنگ و شلنگ برای سازماندهی چماقداران در حمله مردم و دانشجویان است و بس.
4 - زمین لرزه بم ترس سردمداران حکومت اسلامی از مردم را بخوبی نشان داد، بگونه ای که سران حکومت سه روز پس از رخداد زمین لرزه به بم رفتند و در هنگام بازدید آنان از بم تمامی ماموران امنیتی در بم برای حفظ جان و "ناموس" رهبر و رئیس جمهور بدنبال آنان اوفتاده و نتیجه اش آن شد که هنگام بازدید مقام مادر جنده رهبری از بم گروهی ناشناس دست به غارت انبار هلال احمر در بم زدند.
5 - سردمداران حکومت تنها به قدرت چسبیده اند و دوری از مراکز قدرت را اینروزها خطرناک می بیند.
6 - غارت و چپاول اموال زمین لرزه زدگان و هم چنین دزدیدن کمکهای مردمی، بوسیله حکومت و ماموران حکومتی. بسیاری از بسیجیان و پاسداران حکومتی که در بم هستند خود دست به غارت اموال مردم می زنند و با کمک روحانیونی که برای رساندن کمک شرعی به مردگان در بم هستندو طلا و زیور جات زنان مرده چپاول می کنند.حکومت حتی نمی تواند دزدی و چپاول ماموران دون پایه خود را کنترل کند بگونه ای این دزدان کوچک آبروی حکومت از دید رسانه گروهی جهانی برده اند و حکومت مفلوکانه به این دزدیها اعتراف می کند
7 - زمین لرزه بم نشان داد که سران حکومت همان مرده خوران همیشگی هستند و بجای رسانیدن کمک به مردم بیشتر به فکرپر کردن جيبهاي خود و در کنار آن راه انداختن معرکه های پلشت حکومتی مانند دعای کمیل و ندبه هستند.
8 - زمین لرزه بم نشان داد که مردم ایران در رساندن و گرد آوری کمک برای مردم بلا زده بم با وجود تنگدستی فراوان همدل و همبسته و هم داستانند و برای گرد آوری کمک دست به سازماندهی خودجوش جدا از نهادهای حکومتی زدند.
9 - زمین لرزه بم نشان داد که مردم ایران بدرستی کمترین اعتمادی به سازمانهای حکومت اسلامی ندارند و از آنجایی که حکومت و اسلامی و سردمداران و دست اندرکاران آنرا مشتی دزد می دانند برای فرستادن و ساماندهی کمکهای خود بدنبال ساختن نهادها و سازمانهای ناوابسته هستند.
10 - زمین لرزه بم نشان داد که کشورهای کمک دهنده به مردم زلزله زده نیز هیچ اعتمادی به حکومت اسلامی نداشته و خود برای نظارت به کمک رسانی وارد کارزار گردیدند. کاردار دوم سفارت ژاپن و وزیر دفاع بلژیک خود به میان زمین لرزه زدگان رفته اند.

به گمان ما تا هنگامی که حکومت اسلامی برقرار است مردم ایران روی خوشی و شادکامی را نخواهند دید، این بیدادگران مسلمان پیامبران مرگ، فقر و خرابی هستند.
به گمان ما ناتوانی حکومت در ساماندهی کمک رسانی به مردم بم نشانگر از هم گسیختگی آن می باشد. این ازهم گسیختگی از یکسو و بی اعتمادی گسترده و آشکار مردم به اینان از سوی دیگر می تواند ناقوس سرنگونی حکومت اسلامی را هر آن به صدا در آورد، یک جنبش سراسری در ایران به سادگی می تواند به انقلابی مخملی بیانجامد.
امروز حکومت اسلامي از هر زمان ناتوان تر است از اینرو دربایسته است که شهروندان ایرانی دست به ساماندهی خود بزنند، به باور ما از آنجایی حکومت اسلامی در درازنایی بیست و پنج سال دست به سرکوب سازمانهای سیاسی، نهادهای شهروندی و انجمنهای کارگری و کارمندی زده و پس مانده آنان را به فساد اسلامی آغشته است، در بایسته است که شهروندان و بویژه جوانان دست به ایجاد سازماندهی انجمنهاي کوچک اما گسترده با همیاری دوستان و آشنایان از اهالی کوچه، خیابان و محله خود زنند و با پیوستن هماهنگ به انجمنهاي دیگربراي پيوستن به جنبش سراسري کشور آماده گردند
.


کار اينها تمامه

No comments: