Thursday, January 29, 2004

چکامه آن لاین!


دوستان و خوانندگان گرامی شمرنامه
خیلی دلمان می خواست اینروزها چکامه ای در باره رخدادهای روز بنویسم اما از آنجایی که شمريم و تنها هنرمان گاييدن اهل بيت سيدالجاکشين حسين ابن علي مي باشد، از قوانین عروض و قافیه بویی نبرده و اصلا نمی دانیم که شعرکيلويي چند است و اصلا چگونه شعر را وزن نموده و واحد وزن آن، کیلو است یا پوند و یا همان چارک قدیمی خودمان و از همه بدتر به قالبهای پیش ساخته شعري از گونه" مستصئلون، یستصئلون، مستصئلون" دسترسی نداشتیم سری به خانه گیله مرد سبز اندیش زدیم شعری از عطار نیشابوری را از آنجا کش رفته و دستکاری نمودیم، باری چکامه را اینجا می گذاریم اما آنرا چکامه آن لاین میدانیم و دفتر آنرا نمی بندیم پس اگر پیشنهادی برای بهسازی این چکامه دارید بنویسید بر آن خواهیم افزود.


هر که گفت رای ده، تو او را خر شُمر...


بود در تهران امامی دست چلاق
نام بودش سیدعلی تخم الاغ

چون سخن گفتی امام نامدار
خلق آنجا مُردی زخنده بی شمار

هر که در شهر اصلاح طلب شدی
خایه امام بمالیدی پگار

روز مجلس بود سحابی سوگوار
زانکه مقبول امام نبود آن بيقرار

آن امام ؛ القصه ؛ گفت آغاز کرد
دفتر مجلس ز هم باز کرد

وصف مجلس و وکیلان گفتن گرفت
بحث شورای نگهبان در گرفت

هست در مجلس کسی را جايگاه
کو به راه آن امام گم کرده راه

خرشد برخاست ؛ پنداشت آن سليم
گر نماینده شود، هست کارش عظيم

گفت : اماما ما شما را بنده ایم
در ره آن یک امام گم گشته ایم

گفت امام، مرتضوی زن جنده را :
رو فساری آر و گير اين مرده را

کانچه تو در جستنش بشتافتی
منت ايزد را که اينجا يافتی

ملی مذهبی ها بسی یکدنده اند
هنوز پیررو آن (امام) مادر جنده اند

ما گماشتیم وکیلان را بکار
بحث کاندید گشتن را تو هیچ شمار

در یمن داریم حبیب الله بکار
خاتمی ها را نهادیم در یسار
***
سخنی گویم ترا ای هوشیار
این سخن را تو ز شمر هوشدار

هر که گفت رای ده، تو او را خر شُمر
خر بسی باشد ؛ ز خر کمتر شُمر

No comments: