Monday, January 19, 2004

سگ اسکینر و گربه مرتضی علی


نخیر جانم، نه عزیزم، شبحی ناز، از قرار معلوم شما نمی خواهید دست از این بی آب سر تراشیدنها بردارید، هزار بار به شما گفته شده برای گفتگو با امت شله زرد خور باید از جهان اسطوره ای خودشان بهره مند شوی، اما کو گوش شنوا، آخر شله زرد خورانی که می خواهند به هر قیمتی رای بدهند کجا و دریافت قضیه سگ اسکینر کجا. اينهمه آيت الله فتوا داده اند که امت در انتخابات شرکت کنند کي گوش به فتواي سگي شما خواهد داد.
عزیزم! آزمایشهای اسکینر ارمنی از خدا بی خبر که حلال را از حرام و نجس از مباح تشخیص نمی دهد در وبلاگت نوشته ای، که این شله زرد خورهاي بدبخت در انتخابات شرکت نکرده و رای ندهند!؟ خیالت راحت باشد که هيچ شله زرد خوري به این سخنان گوش نخواهد کرد. آخر چرا در نمی یابی که اینان مشتی مسلمانند و در دین حنیف اسلام سگ نجس اندر نجس است، حتی در متون اسلامی نام بردن از این حیوان مکروه است، در هیچیک از توضیح المسائل ها که به گونه اي جامع، به اصول شرعی جماع فرد مسلمان با انواع و اقسام چهارپايان حلال و حرام گوشت از قبيل گاو، گوسفند، خر، اسب و شتر پرداخته اند، به مسئله جماع با سگ برخورد نشده است. اصولا هیچ یک از آیت الله ها علاقه ای به آزمایش های پيچيده شرعی جماع با این حیوان نشان نداده و یا اگر داده باشند به دلیل کراهت شرعي و يا مصلحت نظام ذکری از آن به میان نیاورده اند.
شبح عزیز
هواداران شرکت در انتخابات چون خرچهار نعل در لجنزار اوهام دوم خردادی شان مانده اند، تردیدی نداریم که برای توضیح رفتار تکراری شله زرد خوران هوادار شرکت در انتخابات قضیه گربه مرتضی علی بهتر از سگ اسکینر شما صدق خواهد.

No comments: