Tuesday, December 30, 2003

امتحان الهی و آزمون سراسری شمری

اين مصيبت ها ابتلاء الهي و امتحان الهي است. این سخنان بیشرمانه ای است که خامنه ای(مج) روز دوشنبه هنگام بازدید از بم به زبان آورد.
مادر جنده مسلمان! شاشیدیم به آن الله تان با این امتحانش، شاشیدیم به خاندان عصمت و طهارت، به دوازده امام و چهارده معصومتان، به امام زمان تان و به ریش تو که نایبش باشی و به هیکل امت اسلام بویژه مقلدان توئی قرمساق. مگر این الله شما کرم دارد که مدام از مردم فلاکت زده ایران امتحان می گیرد، مگر طاعون حکومت شما کم است؟ کشته شدن کودکانی که بدلیل چپاول حکومت پلید الهی شما با تهیدستی پدرانشان به دنیا می آیند و بر دستان خشک مادرانشان پرورش می یابند کدامین شهوت امتحان الهی فرو می نشانند. داستان اینست که شما پلیدان مسلمان از مرگ زندگی می کنید و از بوی مرگ نشئه می گردید، چرا دور برویم خمینی(مج) بنیانگذار حکومت پلید اسلامی تان نیز جنگ خانمان سوز هشت ساله نعمت الهی می خواند و در سایه افروختن هرچه بیشتر شعله های آن از دوسو دست به کشتار فرزندان ایران زمین می زد، حکومت پلشت اسلامی شما، بخش بزرگی از فرزندان آگاه ایران در همان نخستین سال های جنگ به جوخه های اعدام سپرد و بخشی دیگر را در جبهه ها بعنوان گوشت دم توپ به کشتن میداد و باقی مانده را هم در جنگ شهرها قربانی کرد.

راستی این الله کیری شما از اهالی ژاپن و ینگه دنیا هم امتحان می گیرد، حکمتش چیست که با وجودی که امتحانهای آنجا سخت تر است دوسه نفر بیشتر کشته نمی شوند. اصلا چرا دور برویم چرا شما آخوندان در این همه امتحانهای الهی شرکت نمی کنید؟ نکند شما عضو هیئت ممتحنین باشید و از سر فروتنی سکوت می کنید؟
مادر جنده مرگ پرست، اگر تاکنون در امتحان الهی شرکت نکرده ای به تو مژده می دهیم که: برای تو و پیروان جاکشتر از خودت، از هردوجناح حکومتی، چه روحانی و آخوند چه پاسدار و بسیجی، چه چماقداران قُرمساق ان ثار حزب الله و چه سربازان بی پدر مادر امام زمان(مج)، در پاسخ به بیست و پنج سال آزگار دزدی، غارت، چپاول، کشتار، مرگ و نیستی دروغ، هرزگی و پلشتی که از ارمغانهای پلید حکومت شماست، بجای امتحان الهی آزمون سراسری شمری در راه است، با مردودی هایتان چون سید الجاکشین حسین ابن علی رفتار خواهد شد، با تجدیدی هایتان چون زین العابدین ناخوش و با قبولی ها چون زینب و اهل بیت سابق سیدالجاکشین حسین ابن علی.

الله خدای شما که خدای پستی و پلیدی، خدای مرگ و شکنجه و سنگسار، خدای قهار با تهدیستان و الله رحمان و رحیم با آقازادگان است را به کیر خواهیم گرفت، ما خدایتان را در خواهیم آورد و ریشه دین پليدتان را از ایران زمین خواهیم کند.


کار اینها تمامه

No comments: