Sunday, December 28, 2003

سگ و بسیجی و داستان مرده خوران انسان دوست!

مانند روز روشن است در حکومت امام زمان(مج) که بخش بزرگی از سرمایه های کشور بوسیله حاکمان پلید و فرزندان انگل گون آنان غارت می شود، بخش دیگر آن هزینه مرده خوران حکومتی در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان می شود، بخش دیگری از آن هزینه حوزه های علمیه و پرورش مرده خوران میگردد و پس مانده آن به حلقوم مشتی چماقدار دار بنام سربازان بی پدر و مادر امام زمان(مج)، پاسدار و بسیجی که تنها هنرشان سرکوب ملت است می شود، یک زمین لرزه کوچک شهری چون بم را ویران سازد و یک پنجم باشندگان آنرا از میان بردارد.
مانند روز روشن که حکومت اسلامی باشندگان شهر بم خودی نمی شمارد که به یاری شان برخیزد.
مانند روز روشن است هلال احمری که چون ملک شخصی عسگراولادی مسلمان است و هزینه انتخاباتی ناطق نوری ها تامین می کند، نمی تواند سازمانی باشد که به یاری قربانیان زمین لرزه بشتابد.
مانند روز روشن است که انگلهای سپاه و بسیج، دله دزدانی که تنها هنرشان چماقداری و سرکوب مردم و دزدی است نمی توانند نقش سگهای امدادی بازی کنند که زنده گان را از زیر آوار این زمین لرزه بیرون آورند.
مانند روز روشن است که پرورش یافتگان حوزه های علمیه اسلامی که داری مدارک عالیه دکترای مرده خوری و کفن دفن شرعی هستند، نمی توانند به یاری زخمیان و آسیب دیدگان این زلزله بروند، هنر این مرده خوران رساندن خدمات شرعی کفن دفن به مرده گان است و بس.
مانند روز روشن است که سران حکومت اسلامی از خامنه ای و خاتمی گرفته تا دون پایه ترین آنها نمی توانند (چون سران دیگر کشورهای که در همان ساعات نخست رخداد فجایعی از این دست در کشورشان، به دیدار مناطق فاجعه دیده میشتابند) به دیدار بم و مردم رنج دیده آن بروند، چراکه از مردم نیستند، ربطی به ملت ندارند و نیک میدانند که مردم از آنان بیزارند.

ملت ایران شایسته آن هستند که سرنوشت خویش را بدست گیرند و دولتی از خود بر سرکار بیاورند، ملت ایران شایسته آن هستند سرمایه های کشور بجای سرازیر شدن در جیب آقازادگان، هزینه آبادنی کشور و بهزیستی مردم آن گردد، مردم ایران شایسته آن هستند که بجای پرورش مرده خوران حوزه ای، دانشجویانی را پرورش دهند که آینده کشور را بسازند. ملت ایران شایسته آن هستند که بجای نگهداری این همه دله دزد سپاهی و بسیجی، دو سه هزار سگ پرورش دهند که در وفاداری و خدمتشان به انسان جای تردید نیست.
ملت ایران شایسته این هستند که خود سرور خود باشند.

No comments: