Thursday, December 11, 2003

دوستان گرانقدر، خوانندگان مهربان شمرنامه

این باوریم که بیشینه شما آگاه شده و میدانید که وبلاگ شمرنامه و چند وبلاگ دیگر بوسیله حکومت اسلامی فیلتر گردیده و از دسترسی کاربران اینترنت در ایران دور گردیده است. به گمان ما دربایسته است، اینروزها خوانندگان شمرنامه روش دوست گرامی جهان برای پراکنده ساختن اندیشه را بکار گیرند و نوشته های وبلاگهای سانسور شده را در بخش دیدگاهای وبلاگهای پرخواننده بویژه در پرشین بلاگ قرار دهند. روش دیگر میتواند ساختن وبلاگهای آینه ای(بازتاب دهنده نوشته های وبلاگهای سانسور شده) با نام یاران ما چون، خولی، ابن زیاد، خالد ابن ولید، حارث، یزید، یزید ابن معاویه، معاویه، ابوسفیان، هند جگر خوار و تمامی کسانی که نامشان لرزه بر اندام مسلمانان بیاندازد باشد.


alat.JPGthermo.gifسخنی دیگر با شما دوستان گرامی در اینباره است که از کاربرد بیهوده دشنام در بخش دیدگاههای شمرنامه تا آنجا که ممکن خودداری کنید. ما به ناسزا کمترین باوری نداشته و نداریم و براین باوریم بیشنه این ناسزا های از فرهنگ پلید مسلمان سرچشمه می گیرید. هدف ما از کاربرد واژگان دشنام گونه به ریشخند گرفتن اسلام و فرهنگ زیرشکمی مسلمانان است ورنه بر این باوریم که کیر و کُس چون دست و پا اندامی از بدن ما و دیگر جانوران می باشند، بهتر است یکبار دیگر مینیمالیسم ادبی شمری را بخوانید تا بدانید چه می گوییم.


دوستار و سر بریده شما
شمرNo comments: