Saturday, October 04, 2003

سیزده مهر آموزگاران سراسر ایران دست از کار خواهند کشید
از جنبش سراسری آموزگاران پشتیبانی کرده و به یاری آنان برخیزیم.

No comments: