Wednesday, October 29, 2003

الکثافته من الاسلام

شاشیدیم به درگاه الله خدای مسلمانها با این دین تخمی اش که اسلام باشد، دینی که سرتا پایش بوي گند است و بس، آخر ریدیم به سینه محمد(مج) با این دینی که آورد، از در هر مسجد و حسینه و تکیه ای که رد شوی بوی گند آن دل و روده ات را بالا می آورد، کثافت از سروروی مومنان به این دین می بارد، اما آنقدر پررو هم هستند که می گویند "الانظافه من الایمان".
اینها به جهنم ارمنی ها، این ماه رمضانشان دیگر نوبر است، دهان تمامی روزه داران بوی گند مستراح های مساجد را می دهد، مادر جنده ها کله سحر از خواب بیدار شده، با سرروی کثیف به اندازه گاوی تا خرخره آشغال خورده ، دعاهاي بي سروته خوانده و دو رکعت و نصفی نماز خوانده و دوباره می خوابند تا بوي گندشان تکمیل گردد و دهانشان در روز بعد بوی سوراخ کونشان را بدهد. در دارازنای روز بجز بلغور کردن چند دعای بند تنبانی که خودشان هم از آن سر در نمی آورند هیچ گُهی نمی خورند تا هنگام افطار که یک تغار دیگر آشغال خورده وعرعر قرآن خوانده و می خوابند. نام این جلف بازیشان را مهمانی خدا گذاشته اند. ای ریدیم به آن الله شما با این پارتي اش. ریدیم به خاندان محمد رسول الله با این سنت کیریش. مسلمانان مادر جنده یکسال تمام را به دروغگویی، دزدی و تبهکاری از هر صیغه اش سپری می کنند، آنوقت با این بوگند راه انداختنتان جانماز آب کشیده و به الله پارتي می روند. ای شاشیدیم به دین و عقیده امت پلید اسلام از حنفی و شافعی گرفته تا شیعه اثنی عشری.
از بوی گند دهان این مادر جنده ها گذشته، ماه کثیف رمضان ما تمرین زورگویی و سرکوبگری مسلمانان برای جا انداختن ایدئولوژی پلید توحیدی نیز می باشد، فلسفه دیگر رمضان همانا زورگویی به مردمان و وادار نمودنشان به دروغگویی است، در کشورهای که اسلام دین رسمی آنهاست همه مردم از مومن گرفته تا بی ایمان، از مسلمان گرفته تا بی دینان می باید دورئی کرده دروغ گفته و ادای روزه داران هرز را در بیاورند و بدین ترتیب تمامی اهالی یک سرزمین یکماه مجبور به دروغگویی می شوند.
براستی که باید گفت: " الکثافته من الاسلام"

No comments: