Wednesday, October 15, 2003


پیشواز گسترده و آگاهانه مردم از شیرین عبادی نشان داد که ملت برای رسیدن به حقوق شهروندی خود از پای ننشسته و نخواهند نشست.

کار اينها تمامه
زنده باد ملت ایران


وبلاگهای زیر گزارش های ارزنده و خوبی را از این پیشواز را آورده اند

شادی شاعرانه
شبح
زیتون
خورشید خانم
شراگيم

چند گزارش تصويري
گويا 1
گويا 2
پيک ايران 1
پيک ايران 2

No comments: