Tuesday, October 14, 2003

در باره پيشواز شيرين عبادیLemond.jpg


شيرين عبادی کار خود را کرده و پاداشش را هم دريافت کرده و ما هم برای کار او در اين چند سال خوشنوديم و اينکه چهره حکومت اسلامی را چون جهنم به جهانيان نشان داد جای سپاسگزاری دارد، که ما هستيم. به گمانم تا اینجای کار او در اينجا پایان یافته، اگر ما به پيشواز او می رويم نه برای پيشواز از يک قهرمان و يا ناجی، ما می خواهيم به خودمان و جهان نشان دهيم که ما خدمتگزاران به حقوق بشر و آزادی را ارج نهاده و گرامی می داريم و برای گرفتن حق مان پافشاری می کنيم.

شيرين عبادی می تواند تا پایان راه همراه ما باشد و يا نه. يادمان باشد هر کس گنجايشی دارد. ما نبايد اميد و ناميدی مان را به افراد ببنديم و گرنه خمينی و خاتمی را جلو رويمان داريم. اما امروز اين به ما بسته که از اين آبرو ريزی جهانی که سهم حکومت شده، کوششمان را چند برابر کنيم برای سرنگونی حکومت ( راه ديگری نيست).

کنجکاو

No comments: