Sunday, October 05, 2003


نشسته بودیم داشتیم به خرده بدهکاري هاي شمري در اینترنت رسیدگی می کردیم که چشممان به نامه دختر افسانه نوروزی به شاهرودی اوفتاد و بررسی خرده بدهکاري ها را بکناری نهاده و نامه ای به شاهرودی مادر جنده نوشتیم

نامه شمر به شاهرودی

شاشیدیم به ریش تو، سید علی و سید محمد که از ریش پیامبر اسلام(مج) نجس تر است، مادر جنده مسلمان اینهمه آدم کشته اید، چند نفر دیگر باید بکشید تا سیراب گردید، کاش افسانه نوروزی مانند عمه ما هند جگر خوار بود که عموی پیغمبر جاکشتان را کُشت و نیزه ای را تا دسته در کونش فرو کرد.
ریدیم به برگ برگ قرآن، و تمامی آثار خطی مسلمانان، افسانه نوروزی یکی از مزدوران جاکش شما که هوای همخوابگی زورکی با او را داشته کشته.
شاشیدیم به تعالیم دین پلیدتان که آن مزدور از دستپروردگانش است، همین دین پلید شما که اساسش در حوزه بند تنبان است با جدایی زن و مرد از یکدیگر آنان را به مرز جنون جنسی می کشاند و همه جنایات جنسی که در ایران امروز رخ می دهد ریشه در همین دین کثیف و تعالیم چرند آن دارد ، بدبختانه افسانه نوروزی بر اساس فقه چرند شما دست به کشتن آن مزدور زده است، کاش دستکم چون قطامه می اندیشید.
مادر جنده مسلمان دوره تان بسر آمده، افسانه نوروزی را آزاد کنید یا نکنید فرقی به حالتان نخواهد نکرد، دیر یا زود بساط شما جاکشان مسلمان بدست توانای ملت ایران از آن کشور برچیده خواهد، زنانی در راهند از جنس هند و قُطامه و مردانی در راهند از قماش شمر و عمروعاص و ابن زیاد و خولی، اینبار ریشه اسلام از ایران زمین کنده خواهد شد، مرگ اسلام و حکومت اسلامی را مردم جشن خواهند گرفت، در آستین یکایک شما از خُرد تا کلان، از سیدعلی عبوس گرفته تا سید خندان، از خلیفه آستان قدس گرفته تا مالک رفسنجان، از عسگراولادی مسلمان تا نایب رییس مجلس، همان برادر رئیس جمهور خندان را چوب خواهند کرد. خواهر، مادر و اهل بیت تان را خواهند گایید، شمایان پاسخگویی به 25 سال جنایت، دزدی، فساد و غارت خواهید بود. کوتاه بگوییم برای شما مشتاقان کربلا کربلایی برپا خواهیم کرد که کربلای حسینی در برابرش سیزده بدر باشد.

No comments: