Sunday, March 14, 2004

آیا امید حسین فهمیده را فهميده؟


امید جان ناخرسند گشتیم از اینکه دیدیم گوش به اندرز پیشین ما نداده و کماکان مظلوم نمایی می کنی. اصلا باورمان نمی شود آدمی با فراست سیاسی تو که برای اثبات فوائد شرکت در انتخابات پس از پایان آن، یک پایش در کفش وزیر کشور و پای دیگرش را در کفش سخنگوی دولت کرده و گونی گونی آمار ارقام ارائه داده وگزاف گرافهایی را به نمایش گذاشته که هوش را از سر می پراند، اینقدر ساده لوحانه برخورد نموده و خود را مزدور حکومت اسلامی بخواند.
چشم داشت ما این بود که آدم نظری کاری چون تو آنقدر شم سیاسی داشته باشد، که مظلوم نمایی نکرده بیهوده نشانی نادرست ندهد. اگر کمی از شفافیت مایه بگذاری و آن کلاه روشنفکرمابانه ات را عوض اینکه به سر این و آن بگذاری، برای خودت قاضی کنی، بهتر از هرکس دیگری میدانی که آتش این لقبهای تو از گور حامد یوسفی برمی خیزد، این آدم کیری بر سر داستان امام حسین، حسین درخشان کرمکی گشته، گردخرابه پلکیده و برای نانا که به حسین درخشان برخورد کرده بود پارس نموده و شله زردهای مفت خورده بود.
نانا هم در پاسخ، نوشته دلنشین "اگه خيال کون دادن نداري چرا دور و بر خرابه ميگردی" را به حامد یوسفی(آدم کیری حقیر از کویت ولاغیر)، قالب کرده بود، از آنجایی که عرصه به حامد تنگ آمده بود در نوشته دیگری افراد دیگری از جمله خودت را به خرابه گردی خودش چسبانده و گوز را به شقیقه ربط داده و دست به افشاگری زده خود را مزدور حکومت در خاور میانه خوانده، نام روشنفکرانی * مولتی میدیا چون خودت و حسین درخشان را در کنار نام آدم حقیری چون خودش آورده واز همه بدتر برایتان شغل دولتی تراشیده و دست آخر نتیجه گرفته که" آقا جان هر كسي كه اون بيانيه كذايي حمايت از انتخابات آزاد و امضا كرده حقوق بگير اين حكومته و ....
یعنی تو اینقدر بی مایه شده ای که کارت به نان قرض گرفتن از این آدم کیری رسیده است و بنا به گفته او خودت را مزدور حکومت می خوانی، نه خودمانیم مگريکبار در نوشته "آنارشیسم بهتر است یا خر تو خر اسلامی" برایتان ننوشته بودیم که " مگر کسی آن بیانه و آدمهای که بزیر آن انگشت نهاده اند را به پشمش به شمار می آورد؟
اکنون تو و آن آدم کیری از رو نرفته و دلتان را به این خوش کرده اید که با آن بیانه مزدور حکومت اسلامی شده اید. برای اینکه شیرفهم شوی باز هم می نویسیم، شما و کسانی که زیر آن بیانه کذایی انگشت نهاده اند را به پشم خود به حساب نیاورده و نمی آوریم تا چه رسد به مزدور حکومت خواندنتان؟! خیلی هم که سنگ حکومت را به سینه بزنید(که بدجوری می زنیدبفهمی نفهمی بسیجیانی خواهید شد از قماش حسین فهمیده! فهمیدی؟


فرهنگستان شمر
*روشنفکر مولتي ميديا همانا شمري شده همه فن حريف سابق يا نخود همه آش است

No comments: