Saturday, March 13, 2004

پاسخی چند به دوستان

خواننده گرامی ما عزیز نسین پرسیده اند" درود به پيشگاه رام افزود ايرانيان، شمر. همه مقتل نويسان از جمله سيد بن طاووس در كتاب لهوف در بيان وقايع شب عاشورا نوشته اند كه حسين بن علي دستور داد تا خيمه اي مهيا كردند و در آن نوره ي آميخته با مشك استعمال كرد تا در روز بعد، پس از رحلت از دنيا و در هنگام مواجهه با حوريه هاي بهشتي، تميز و پاكيزه باشد. و ديگر اصحاب هم به او اقتدا كردند. فلذا، شما كه در محل حاضر و ناظر بوده ايد، بفرماييد كه آيا در آن وضع بي آبي، استعمال نوره بدون آب ممكن بوده است؟ اگر در آن موقع آب بوده، چرا طفل شش ماهه را آب ندادند؟ ضمنآ از مقاتل، معلوم نميشود كه چه كساني نوره استعمال كرده يا نكرده اند. شما در اين معنا چه چيزي رؤيت كرده ايد؟ ... ممنون"
دوست دیگرمان پویا هم در باره فلسفه شله زرد پرسیده اند، ما پاسخ این دوپرسش را یکجا می دهیم
عزیز نسین گرامی
راستش را بخواهید ما از اینکه سالار جاکشان، در شب تاسوعا چه زهرماری استعمال نموده خبر نداشتیم، اما هنگام دستگیری ویرا با مفتاح الفرجین آویخته به بیضه مشغول جماع الجماعیه یا بگفته آیات عظام و مراجع تقلید گنگ بنگ با بخش کوچکی از حرامسرای موبایلش یافتیم و همانگونه که در فلسفه شله زرد(پویای گرامی بخواند) نوشته ایم پیش از آنکه گردن سیدالجاکشین حسین ابن علی را بزنیم، نوه رسول الله(مج) از ترس به خود را خراب نموده و هر آنچه را که از پایین و بالا بلعیده بوده یکجا رید. باری در آنروز نه تنها حوری بهشتی نصیب وی نگردید بلکه خواهرش هم جلو چشمان سربریده اش گاییده شد.
داستان بی آبی و تشنه ماندن این مادر جندگان شایعه ای بیش نیست از نوشیدنی ها تنها کوکاکولا را کم داشتند، امام سوم شیعیان مادرجنده، حسین ابن علی در هنگام اقامت پلیدش در کربلا روزی پنج بار غسل جنابت می نمود و آب رودخانه فرات به نجاست امامت مي آلود، چرا دور برویم، مانند داستان علی اصغر و شایعه کشتن همه ذکور، همانگونه که میدانید، زین العابدین ناخوش و فرزند چهارساله اش محمد باقر(مج) را بهمراه گروه بزرگ دیگری از مردان شیعه را بخشیدیم که از کربلا جان سالم بدر بردند.


سپاسگذاری از آیات عظام حاج شیخ لواط الدین قزوینی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت.

حضرت حاج شیخ لواط الدین قزوینی پاسخ زیر را در رابطه با آن خرابه گرد حقير و لاغير فرستاده اند که پیشاپیش سپاسگذاری می نماییم.
گرامی شمر
امر کردیم رختخوابی از گونی کنفی فرد اعلا* برای ایشان(حامد یوسفی) در جوار حجره خودمان فراهم کنند. وازلینی نیکو و جورابی پشمینه (به عنوان کیر کش) گرد آوردیم و ایشان را به گرمابه بردیم و موهای زاید از میان ایشان بدست خویش زدودیم. لعبتی ساختیم چون مهدی (مج) گم گشته در بازار قزوین.
آلتمان را با سنگ پای اصل قزوین صیقل دادیم و اورا امر به معروف کردیم تا چون حضرت سجاد در سجده در آید و در طریقت عملی به آموزش علم الدخول پرداختیم. چنان بر او وارد شدیم که معجزه امامت را چون دوران غیبت صغری در بازار قزوین به فراست دریافت.
ایشان در حال حاضر در سایه بنیاد زین العابدین ناخوش در اندرونی اینجانب بسر میبرد و چون مهدی موعود غایب است. چنانچه شمارا نیز فراغتی از سپوزیدن اهل بیت سابق سید الشهدا حاصل شد ایشان را سر افراز نموده با انگشتی وازلین بهداشتی کامروا شوید تا ایشان نیز به یاد کشتگان دشت کربلا اشکی بریزد و ثوابی ببرد.
بنیاد زین العابدین ناخوش
حجت الاسهال والمسهلین
حاج شیخ لواط الدین قزوینی


* برای اعضای بنیاد زین العابدین استعمال هر گونه جنس لطیف اشکال دارد و احوط اجتنابست

از رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نیز که اطلاعیه مبسوطی در اینباره داده اند سپاسگذاریم.

No comments: