Monday, March 15, 2004

کون زین العابدین ناخوش، چشم اسفندیار حکومت اسلامی و چهارشنبه سوری


اگر یادتان باشد در یکی از نوشته هایمان بنام "زین المعقدین و اسطوره کون زایی در اسلام" به اسطوره کونزایی در اسلام برخورد کرده بودیم و با بکار گیری متد اسطوره شناسی به جایگاه و نقش این اسطوره را در فرهنگ شیعه، حکومت اسلامی و نهادهای سیاسی آن از ولایت فقیه گرفته تا پُست پَست ریاست جمهوری آن پرداخته بودیم. ناگفته پیداست که این اسطوره از کون پربرکت امام چهارم شیعیان مادر جنده جهان، زین العابدین ناخوش سرچشمه می گیرد که آنهم برای خودش اسطوره ایست، پیوند اسطوره کون زین العابدین در فرهنگ پلید شیعه با نهادهای سیاسی حکومت اسلامی، یاد آور اسطوره ایرانی اسفندیار رویین تن و چشمش و اسطوره یونانی آشیل با پاشنه معروفش است.
بزبان ساده تر اگر گرانیگاه ناتوانی نزد اسفندیار چشمش بود و نزد آشیل پاشنه اش. این گرانیگاه ناتوانی در حکومت اسلامی کون زین العابدین ناخوش است. وزنه سنگین اسطوره کون امام چهارم شیعیان جهان در فرهنگ پلیدشان از آنجا ناشی می شود که زین العابدین ناخوش برای حفظ امامت و جلوگیری از مقطوع النسل شدن اهل طهارت(مج) در نیمروز گرم عاشورا کون مبارک (ع) آن چشمه امامت، ديانت وطهارت را را به حالت سجده سپر نموده و با سپردن آن بدست توانای خولی و گاییده گشتن در کربلا در جوار سر بریده پدرش رشادت نموده و خاندان طهارت را حفظ نمود. از همین روست که شیعیان زین العابدین را سید الساجدین می نامند.
دور نرویم امسال چهارشنبه سوری با مرگ زین العابدین ناخوش هم هنگام گردیده، از سوی دیگر سردامداران حکومت اسلامی که در درازنای بیست پنج سال گذشته مخالف سرسخت برگزاری آئین ها و جشنهای ملی ایرانیان بوده و کوششهای فراوانی برای نابودی آنان به زور شله زرد و چماق داشته اند، امسال نه تنها چهارشنبه سوری را برسمیت شناخته بلکه می خواهند آنرا نیز برگزار کنند، پرسش این است که با مرگ زین العابدین و مراسم سوگواری شیعیان در این روز که از ماه عزا هم هست چه خواهند کرد؟

داستان بر سر این است که اینان عرصه را تنگ یافته اند و برای حفظ بقای حکومت اسلامی و ولایت فقیه، با تاسی از امام چهارمشان زینی ناخوش، سیدالساجدین وار، نه تنها کون دین، عقیده و ایمان خود را سپر نموده اند بلکه بار دیگر کون سیدالساجدین آنهم در سالمرگش سپر کرده اند شاید چهار روز بیشتر حکومت کنند.

ایدئولوژی توحیدی حکومت اسلامی در خود شکسته و فرو ریخته است، رویگردانی همگانی از این ایدئولوژی پلید و مرگ پرور از یکسو و رویکرد گسترده ملت به آیین ها و جشنهای ایرانی چشمگیر است، برگزاری هرچه گسترده تر جشنهای نوروزی فروپاشی حکومت مسلمان مادر جنده را جلوتر خواهد انداخت و به یگانگی ملی ما دامن خواهد زد به پیشواز این جشنها برویم و چشم اسفندیار حکومت اسلامی که همان کون سیدالساجدین باشد را کور کنیم.


کار اینها تمامه


کودکانه

No comments: