Saturday, March 27, 2004

تو که در شلختگی و پاچه ورمالیدگی سیاسی به خدیجه کبری گفته ای زرشک! برای باند بازی و فرونشاندن عقده های خود کم بینی ات، از کشتی گرفتن با خوک که هیچ، از همخوابگی سياسي با گراز نیز ابایی نخواهی داشت.

No comments: