Thursday, March 13, 2003


دهم محرم روز جهانی شمر گرامی باد
1321 سال بيش در چنين روزی لشکريان شمر، جُند حسين ابن علی را در دشت سرسبز کربلا تاراندند و گردن حسين به دست توانای شمر بن ذی الجوشن زده شد. از آن هنگام تاکنون شیعيان در چنين روزی در دسته های عزادار، الاغ وار (بدور از الاغ) خود را به لجن نادانی 1400 ساله شان مالانده و چون زورشان به ما نمی رسد، به خود زنی و آيين شله زرد خوری می پردازند. که باعث خنده چهل روزه شمريون می گردد.

بر ما و شما چنين روزی خجسته باد

No comments: