Saturday, March 08, 2003

هشت مارس روز جهانی زن بر آزاد زنان ايران زمین خجسته باد.


پیام شمر به مردان ایرانی
بیست و چهار سال آزگار است که بزرگترین توهین را از سوی سران حکومت اسلامی به خود پذیرفته اید، آری در چشم سران حکومت شما هوسرانانی بیش نیستید که چون این و آن آیت الله هر زنی را سوژهَ الجماع می بینید، بیست و چهار سال آزگار است که با سری افکنده در کنار دلبران، همسران، خواهران و مادران خود که در پوشش اسلامی چونان پنگوئني هستند در قاره هاي يخ زده، در کوی و برزن قدم برداشته اید و با این کارتان باعث خنده عالم و آدم بریش خود گشته اید. از قرار معلوم ککتان هم از این داستان نمی گزد و دسته گلهای دیگری هم به آب میدهید.
از شما چشمداشت اینکه بر علیه این توهین برخیزید را نداریم، با این سبیلهای از بنا گوش در رفته، با این ریشهای انبوه خود را فمینیست مخوانید. اشتباه میکنید یکمرد نمی تواند فمینیست باشد، اگر مردی خود را هوادار جنبش زنان میداند پروفمینیست نامیده میشود، کاری نکنید که مردم دنیا بیش از این به ریشتان بخندند، فمینیست بودن توی سرتان بخورد، دستکم به کودکان دختر و پسر خود به یک چشم نگاه کنید، دستکم یاد بگیرید که بخشی از کارهای خانه انجام دهید. دستکم یاد بگیرید که اگر روزی مادر، همسر و یا خواهرتان خانه نبود خوراکی برای خودتان و بچه هایتان بپزید، تر و خشک کردن کودکان هم پیشکشتان.

No comments: