Friday, March 21, 2003


سال نو را به همه خوانندگان شمرنامه شادباش میگوییم و سال نو را بنام خودمان سال شمر نام می نهیم. و امیدواریم که در این سال ایران زمین از شر نواده گان دستار بند حسین رهایی یابد

No comments: