Wednesday, May 12, 2004

دست خوش


رودست ما بلند میشی، ما گفته بودیم که به مجموع شورای مرکزی زوزه می شاشیم، تو شاشیدی آنهم به این سادگی، عجب شمری هستی تو. تکلیف آن روح ستیزه جوی پاگنده با آن اهُن تُلپهای حسینی در نوشته "اصلاحِ اساس‌نامه‌یِ سایت" چه می شود، دست کم می گذاشتی کمی تاتی تاتی قدرتمدارنه کند و در پندار آن یک قاشق آب غسل شهادت نموده برای این و آن خط و نشان بکشد و احساس پیروزی را قی نموده، خودش را بگیرد سردار سازندگی. آنچنان ریده ای به احساس بچه مردم که فوری جا خورده، از حسین خوانی به زین العابدین خوانی اوفتاده، آنهم با تعریف تازه ای از دمکراسی!

No comments: