Monday, May 10, 2004

چکامه


تورج یکی از خوانندگان شمرنامه سه بیتی چکامه برایمان فرستاده که خوشمان آمده، اما کامل نیست، بهررو اگر در میان شما دیگر خوانندگان شمرنامه چکامه سرائی یافت می شود که بتواند سرآغاز و دنباله ای بر این چکامه ها بسراید ما خرسند خواهیم گشت.

یکی عباس مشک از ته دریده
یکی آن زینب بر خویش ریده
علی اکبر که کون با صفا داشت
نشانی از نژاد ان بیا داشت
علی اصغر ولی کونش گهی بود
بسان چهره ی جدش علی بود
.....
....

No comments: