Friday, May 21, 2004

جگر گوشه امام حسین و قاضی مرتضوی


تردیدی نیست که شیعه جماعت افزون بر مادرجندگی ذاتی شان بیشعورترین امت روی زمین هستند، در بی شعوری این امت همین بس که از میان خود بیشعورترینها را بعنوان امام، رهبر، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضایه، مرجع تقلید و هزار کوفت و زهرمار دیگر برگزیده و رتق و فتق امور خود را بدست آنان می سپارند، اصلا چرا دور برویم این امت آنقدر بی شعورند که بدون کسب اجازه از مراجع تقلید نمی گوزند، ریدن و شاشیدن و نگهداشتن آن برای چهل و هشت ساعت دیگر به جای خود!

قاضي بي شعور
باری یکی از نخبگان بیشعور این امت مادر جنده همانا قاضی مرتضوی است که برای حفظ ناموس فاطمه الزهرا(فک، فیل کُس) علیه شرکت های سرویس دهنده اینترنتی اعلام جهاد کرده است، این مادر جنده گفته که" ما روی این طرح 6 ماه کار کردیم و آی اس پی های بدون فیلتر را شناسایی کردیم.می خواهیم بساط توهین به ائمه اطهار، رهبر و روحانیون را از روی اینترنت بر بچینیم.
محمدی می گوید: با بستن چهار سایت این درست نمی شود.جوانان فیلترها را دور می زنند.قاضی مرتضوی می گوید:پس بگذارم به جگر گوشه امام حسین در اینترنت توهین کنند."
روشن نیست که این قاضی مادر جنده چگونه چنین شله زردهایی می خورد، نه خودتان بگویید، اگر منظور مرتضوی از این "جگر گوشه" فرزندان خردسال امام حسین(جک) است، در کجای شمرنامه نوشته ایم که جگرگوشه گان امام حسین را گاییده ایم که این مردک دبنگ سخن از توهین به جگرگوشه های سیدالجاکشین را به میان می آورد، ما بی هیچ رودربایستی بارهاگفته ایم و برای اینکه مرتضوی ها را از رو ببریم، بازهم می گوییم که در نیمروز عاشورا گردن سید الجاکشین حسین ابن علی را زده و سپس خواهرش را گاییده و در شام غریبان کل اهل و بیتش را سپوختیم و هزار یک بلا بر سراهالی حرمسرای سابق حسین(جک) آوردیم ولی بینی بین الله جگرگوشه گان(خردسالان) سید الجاکشین را تا زمانی که به سن قانونی نرسیده بودند نسپوختیم.
این قاضی مادر جنده آنقدر بی شعور است که حتی از تاریخ تکراری شیعه هم خبر ندارد، در کجای تاریخ تکراری هزار سیصد و بیست و دوساله شیعه، سخن از گاییدن جگر گوشه ها امام حسین بوسیله ما یا لشکریان ما به میان آمده است؟
شاید مرتضوی گوش به سخنان خدیجه کبری داده است که چنین شله زردهای می خورد، خدیجه کبری یکبار به خشتک زینب کبری خندید و در جایی ما را پدوفیل خواند و سخن از گاییدن، قاسم، علی اکبر، علی اصغر و طفلان مسلم بدست ما به میان آورد. معلوم نیست که چرا مرتضوی این خزعبلات را پذیرفته و برسرش الم شنگه به راه انداخته و آبروی نداشته خاندان پیامبر را بر باد می دهد.

پیوند بواسیر و جگر و اتچمنت اینترنتی آن
اگر منظور مرتضوی از "جگرگوشه" امام حسین(جک) سید علی خامنه ای باشد باید بگوییم، همگان دانند که خامنه ای سید زین المعقدینی می باشند و اصولا ربطی به جگر امام حسین (مج) ندارد. زین المعقدینی ها کسانی هستند که سرچشمه و ریشه شان همانا کون امام العابدین(زج) ناخوش می باشد. یعنی از کون وی زاده شده اند.به سخن ديگر خامنه اي پاره بواسير امام زين العابدين ناخوش است
ما که سر در نمی آوریم که قاضی مرتضوی چگونه می خواهد کون و بواسیر امام زین العابدین ناخوش به جگر امام حسین ربط داده و سید علی خامنه ای را از کون زین العابدین ناخوش بیرون کشیده و به جگر امام حسین پیوند زده و می خواهد با برداشتن این گوشه از جگر امام حسین(جک) و چسباندن(اتچمنت) آن به اینترنت، سایبر اسپیس را به هوای شیعه بیالاید و با کمک آن هفت هشت دانه آی اس پی را بسته، مظلوم واقع ساخته و پلمپ نماید.

No comments: