Sunday, April 04, 2004

آدم کیری!

مگر از همان روز نخست به تو نگفتیم آدم کیری؟

از این گذشته آخر و عاقبت خرابه گردی بهتر از این نمی شود، روشن است با این اداهای سعید امامی گونه و این اطوارهای بسیجی حسین فهمیده واری که تو در می آوری، عربها خیالهای آنچنانی می کنند، گمان برده اند چون آن کارمند مرحوم وزارت اطلاعات، با اهل و عیال خانه عفاف راه انداخته اید، برو خدا را شکر کن و شمعی بر مزار امام خمینی(مج) برافروز که تا کنون بجای حسین فهمیده گاییده نشده ای.

No comments: