Thursday, April 08, 2004

هشدار:
دست اندار کاران محترم سایت زوزهآگهی یافته ایم که "آدم کیری" برای رد گم کردن و پنهان گشتن در پشت شما به گونه روشن به ما تهمت دشمنی با آن سایت و دست اندر کاران محترم(پاگنده، تزاد، بلو) آن زده است، باید به شما یاد آوری نماییم ما تا کنون برخوردی به سایت شما نداشته ایم، دربایسته است که گردانندگان سایت و بویژه کسانی که نامشان بوسیله آدم کیری آورده شده است برای حفظ جان مال و ناموس خود هم که شده اجازه ندهند چنین موجودی در پشت خودشان و سایت محترمشان پنهان گردد و دیدگاه خود بگونه ای رسمی در سایت زوزه روشن نمایند، بدیهی است که پی آمدهای پنهان شدن آدم کیری در پشت شما از قبیل به روز اميد ميلاني اوفتادن، آفتاب زدگي، کون پارکی و بواسیر سایت و یا افراد آن بعهده خودتان می باشد

پي نويس:
ايشان علاقه وافري به مزدور خواندن خود دارد

No comments: