Wednesday, April 21, 2004

شاشیدیم به آرمان امتی که رهبرش شیخ احمد یاسین باشد

شاشیدیم به آرمان امتی که رهبرش شیخ احمد یاسین باشد


اینکه سران مادر جنده حماس یکی پس از دیگری کشته می شوند برای ما به اندازه کشته شدن شیعیان مادر جنده در کربلا که مانند پشه های روی گُه بهلاکت رسیدند خرسند کننده است.
کاری به اینکه سیاستهای دولت کنونی( نه کشور) اسرائیل تا چه اندازه چرند است نداریم اما بی رودربایستی بنویسیم که
شاشیدیم به آرمان امتی که رهبرش شیخ احمد یاسین باشد که مانند امامان شیعه یک تنه کلکسیونی از گند، کثافت، نجاست و مرض های اسلامی از سوزاک و سفلیس گرفته تا چلاقی، کوری و کچلی بود، اصلا یارو خودش یکپا بمب میکروبی ساخت زرادخانه اسلام ناب محمدی بود که اگر از روی برنامه انتحاری اش می ترکید نه تنها اسرائیل بلکه همه آسیای جنوب غربی و باختردور، باختر نزدیک و باخترمیانه را هم به لجن می کشید.
عبدالعزيز رنتيسي هم در کثافت و نجاست دست کمی از شیخ احمد یاسین نداشت.
از اینها گذشته خرسندی ملت ايران از این رویدادهای و همینکه حکومت اسلامی و سران آن در برابر کشتار سران حماس مانند خر در لجن مانده و دست پا میزنند، از هرچه خوشتر است، آنهمه هارت و پورت اسرائیل ستیزی کرده و می کنند اما هیچ گهی جز عربده کشی های نماز جمعه ای نخورده اند.

No comments: