Wednesday, August 06, 2003


پیله وری كارشناس‌ ارشد وزارت‌ بهداشت‌ : دولت‌ مكلف‌ است‌ شادي‌ را به‌ جامعه‌ برگرداند ، ايران‌ با شاخص شادي‌ در دنيا بسيار فاصله‌ داردقربان عقل آخر مسلمان، مگر از حکومت مشتی روضه خوان میشود چنین چشمداشتی داشت. جناب پیله وری مگر یادت رفته که خمینی(مج) می گفت "روضه را زنده نگه دارید که به آن زنده ایم"،وانگهی مگر میشود از مُشتی مرده خور چنین چشمداشتی را داشت که پيام آوران شادي باشند.
روضه دامادی قاسم و غریبی زینب را که نمی شود رَپ و یا راک خواند، برای نوحه خوانی هم که نمی شود ویدئو کلیپ گذاشت، تعزیه را هم نمی شود چون باله گرداند، اصولا تربیت رقصندهایي که بتوانند رخداد عاشورا اجرا کنند ناممکن است. برای حکومت اسلامی تنها یکراه می ماند آنهم نسخه برداری از غلامرضا ملا حسنی امام جمعه خنده دار ارومیه و بکار گماردن آنها بجای ديگر امام جمعه ها.

برای بازگشتاندن شادی به ایران، شهروندان آن کشور یک گزینه دارند، آنهم سرنگونی حکومت مرده پرستان اندوه پرور، مرگ آوران زندگی ستیز و در یک سخن سرنگونی حکومت اسلامی و خشکاندن ريشه هاي هرزگياه اسلام از خاک خسته ايران زمين است.کار اينها تمامه

No comments: