Tuesday, August 05, 2003


سالگرد انقلاب مشروطه را گرامی می داریم
نود وهشت سال پیش در چنین روزی ملت ایران نخستین انقلاب جهان در قرن بیستم را برای آزادی و برپایی مردمسالاری در کشور ایران رقم زد.
دستاورد این انقلاب همانا قانون اساسی مشروطه ایران بود که با تمامی کم کاست هایش نشان از خواست ملتی بود برای آزادی و مردم سالاری. در مقابل مردم، شاه و شیخ بیکار ننشستند، گروه روحانیون واپسگرا به رهبری شیخ فضل الله نوری (مج) خواهان حکومت مشروعه بودند و با گروه های "ان ثار" خودشان در آن زمان دست در دست قزاق های محمد علی شاه به کودتا دست زده و مجلس شورای ملی به توپ بستند.
هرچند کودتای شیخ و شاه در آنزمان شکست خورد و محمد علی شاه از ایران گریخت و سر شیخ فضل الله نوری(مج) بروی دار رفت، اما شاهان و شیخان دیگر به کمک یکدیگر گام به گام دستاوردهای انقلاب مشروطه پامال کردند و در زمان حکومت پهلوی ها تنها نامی از انقلاب مشروطه باقی مانده بود و شاهان این سلسه در پناه اسلام و با فتوی آیت الله های واپسگر قانون اساسی مشروطه سلطنتی ایران را زیر پا گذاشتند.
امروز وارثان شیخ فضل الله نوری(مج) که در تبهکاری، بزهکاری، مردم ستیزی و دشمنی با آزادی بی همتایند، حکومت مشروعه را در کشور ایران برقرار نموده و با تعزیه گردانی "مردمسالاری دینی" به جنگ مردمی رفته اند که چون نودو هشت سال پیش برای آزادی و مردمسالاری به میدان آمده اند.
خنده دار اینست وارثان کسانی که قانون اساسی مشروطه سلطنتی را پامال نموده و راه را برای به قدرت رسیدن مشروعه خواهان هموار نمودند، بدون برخورد و بررسی گذشته، هوادار مشروطه سلطنتی گشته، خود را قیم مردم خوانده و خواهان تکیه زدن به تخت سلطنت می باشند، غافل از اینکه دوره تاریخی مشروطه سلطنتی بسر آمده و قانون اساسی مشروطه سلطنتی دیگر پاسخگوی نیازهای ملت نیست.

No comments: