Tuesday, July 29, 2003


پاسخی کوتاه به یک خوانندهیکی از خوانندگان در بخش دیدگاه های شمر نامه، سه پرسش سخت پیش نهاده است و درخواست پاسخ ما(تنها ما) به آنان را داشته است.

تو به کی به چی ایمان داری ؟
آزادی رو در چی میدونی ؟
خدات کیه ؟

گرچه بسیاری از خوانندگان شمرنامه به رنج اوفتاده و به پرسشهای این خواننده پاسخ داده اند، اما پافشاری ایشان در گرفتن پاسخ از ما از یکسو، و رحم شفقت شمری ما از سوی دیگر، راهی برایمان نمی گذارد که پاسخی کوتاه به این خواننده بدهیم.

در پاسخ به پرسش نخست باید بگوییم، خواننده گرامی! همانگونه که از نام ما پیداست ما شمریم، همان کسی که گردن حسین ابن علی، نواده رسول الله را مانند نوشیدن یک آبجو تگری، در کربلا زد وچنان زینب خواهر امام حسين را سپوخت که پس از گذشت 1321 سال از رخداد کربلا، هنوز کون امت شيعه از ياد آوري آن رويداد مي سوزد بگونه اي که همه ساله خود را در دهم محرم به لجن عقيدتي گرفته و به خود زني مي پردازند، پس روشن است که ما مسلمان نیستیم و به دین اسلام و تمامی شعبات آن از سنی حنفی و شافعی گرفته تا شیعه اثنی عشری و دوازده- سیزده امامی شاشیده و برای آنان پشیزی ارزش قائل نیستیم. وانگهی مگر حکومت مومنان چه گُلی به سر مردم زده است و میزند که سراغ از ایمان ما می گیری. بهررو ما به هیچ دینی باور نداشته و نداریم. از تمامی اینها گذشته بر این باوریم که دوره دین بسر آمده است و آدمی برای زندگی اجتماعی خود به قوانین شهروندی نیاز دارد نه دین.

در پاسخ به پرسش دوم شما، باید پرسید کدام بخش از آزادی را می گویی؟ اگر پرسش تو در باره آزادی سخن است، باید بگوییم که در اینباره خود را به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند میدانیم که می گوید:
"هر فردی حق آزادی عقیده وبیان دارد واین حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار ،به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشند"

اینکه پرسیده ای خدات کیه؟ باید بگوییم که خدا آفریده کسانی بوده که به خودشان باور نداشته اند. این خدا سپس ترها ابزار کاسبی مشتی مردم فریب گشته که با چسباندن لقبهای چون رسول و نبی از مردم سواری گرفته اند، چرا دور برویم، همین حکومت خدا پرستان و خدا ترسان در ایران نگاه بکن تا بدانی چه می گوییم حکومتی که سراپای آن دروغ است، حکومت دزدانی که بیست چهارسال آزگار ملت را چاپیده اند، حکومت مشتی آدم کش که از بچه دوازده ساله تا پیرمرد هشتاد ساله کشته اند و...

دست آخر می توانی به این نوشته هم نگاه کنی.

No comments: