Thursday, February 27, 2003

پاسخی به مهشیداز قرار معلوم شما شمرنامه را خيلي ميخوانيد، خيلي هم دوست داريد با ما کل کل کنيد. بايد بگوييم که بازديدکنندگان شمر نامه سر به جهنم که نه، بلکه به کوري چشم چشمبراهان مهدي امام زمان و دوستاران ولايت سر به عرش کبريايي مي زند.
در باره اينکه چرا جستجو هاي "سايبر سپوختي" به وبلاگ شما ميرسند، زبانمان لال نمی گوییم که تو کس و شعر زياد مي نويسي، اما فرهنگ نوشتاري تو بیشتر از آنچه که ميپنداري کير اندود و کُس آلودتر است. براي نمونه در برخورد تو به نوشتار قباحت دارد آقاي بهنود ما. تو آنچنان کُس خواهر سيد الشهدا را برجسته کرده بودی که هر پسر مسلماني آرزو مي کرد جاي ما (شمر) باشد در کربلا، و هر مسلمان دختری هوس زینب شدن در عاشورا.(حتي خودمان بهوس اوفتاديم کربلاي ديگري بيافرينيم- گناهش هم به گردن تو)
چرا دور برويم همين نوشته خودت را نگاه کن، تا بفهمي چه ميگوييم. خودمانیم چند بار واژه شريف "جنسي" را تکرار کرده اي؟ سکس و پرونو گرافي هم پيشکشت.
راستش فرهنگ نوشتاری تو از یک سو و این های هوی اخلاقی ات از سوی دیگر، ما را یاد اخلاقی گری مسلمانان می اندازد که از یکسو می گویند سکس بد است گناه دارد و هزار جور حلال و حرام و کوفت و زهر مار دارد و از سوی دیگر متُد کون شتر گذاشتن را در ماه رمضان با روشی که روزه شکسته نشود، گاییدن مرغ بدون آنکه تخمش حرام شود، حلال و یا حرام بودن شیر بزی که بوسیله چوپان کافر گاییده شده باشد (خدا کند این سخنها بگوش انجمن دفاع از حیوانات سوئد نرسد) و قوانین جماع با عمه و خاله و گاییده شدن بوسیله دایی و عمو را، در کتابهای دینیشان از قرآن گرفته تا احادیث و تو ضیح المسائل گوناگون را نوشته و به نمایش می گذارند.
تو هم از یکسو می گویی پرونوگرافی بد است و از سوی دیگر نام گاهنامه های پرونوگرافی را می آوری، که بگوش هیچ مسلمانی که پیشکش به گوش ما هم نخورده است، چپ و راست گاه و بیگاه واژه چندش آور آبریزگاه جنسی مردان را در باره زنان بکار میبری و با اینکارت زنان را در برابر مردان کوچک می کنی، ایراد بنی اسرائیلی از پرونوگرافی می گیری و همانگاه آرزوی اینرا داری سایتهای سکسی آموزش درستی در باره همآغوشی بدهند!، هزار و یک گونه آگاهی در باره ساختن پرونوگرافی و چگونگی نقش های جنسی زنان و مردان را در اینگونه فیلمها را در وبلاگت مینوسی!، همه را متهم به زن ستیزی می کنی اما زن را با دستگاه جنسی اش آنهم از نگاه یک مرد نشان میدهی. در یک سخن وبلاگت را کرده ای توضیح المسائل فمینیستی و خودت هم شده ای صاحب فتوی.

بر ما ايراد گرفته اي که بجای سلام و علیک فحش خواهر مادر میدهیم، نخست اینکه ما واژه گان "سلام و علیک" را به پشممان حساب نکرده و نمی کنیم. دوم اینکه دوست نداری نخوان، مگر برایت دعوت نامه فرستاده ایم؟ اصلا به تو چه؟ سوم اینکه گناه از ما نیست، مگر در برخورد به مکتب اسلام و مسلمانان راهی بجز این هست؟ مگر اسلام دین جاکشها و مادرجنده ها نیست؟ و مگر اخلاق اسلامی اخلاق خایه مالان و کُس لیسان نیست؟
اگر بیغمبر اسلام به صغیر و کبیر رحم نمی کرده و از خدیجه کبری پاچه ورمالیده گرفته تا عایشه هفت ساله را به رختخواب می برده گناه ما چیست ، آهای مردم انصاف بدهید اگر شما جای ما بودید در صحرای کربلا، خواهر امام حسین را نمی گاییدید.
اگر به آن گروه از ایرانیان که با خریت تمام میخواهند از سحابی که از سحابه خمینی بود، قهرمان ملی (که نیم قرن در راه دمکراسی مبارزه کرده!) بسازند آدم کیری نگوییم چه بگوییم؟ نه! به همین بهنود که پادو مطبوعاتی رفسنجانی بود و اکنون هم تمام هم و غمش نگه داشتن حکومت اسلامی است و کارش تاختن به انسانگرایان ایران زمین است، اگر جاکش و مادر جنده نگوییم چه بگوییم؟ اگر به خمینی که مادر ملت را گایید و کشور را به نابودی کشاند مادر جنده نگوییم چه بگوییم، اگر نگوییم به اسلام و قرآن شاشیدیم چه بگوییم؟ و اگر نگوييم ريديم بر دين ومذهب، فرهنگ و سنتهاي امت شله زرد خور آخوند پرور، برهنه خرسند، چه بگوييم؟. دست آخر، اگر اين گونه نوشتن ما با قوانين اخلاقي شما هم جور در نمي آيد همين اکنون مي گوييم که ريديم به اخلاقتان با قانونهايش.

No comments: