Friday, February 07, 2003

عجب دردی می کشی مهندس؟


به شیوه بهنودانسان با کلمه زاده نشده و بادرد، پس با چه زاده شده است. اين را در لحظه ای به خودمان می گویيم که نامه مهندس عزت الله سحابی و گفتگوی اش را با خبر گزاری دانشجویان ایسنا را خوانده ایم. بی مقدمه و تکلف و پرهيز بگویيم که به پيش بينی ما این نامه و این گفتگو ازخنده دارترین متنهای هست که از اين ربع قرن در تاريخ ايران می ماند.

مهندس اعدامها، کشتارها سرکوبها، بستن روزنامه ها، کتابها سوزانهای پس از انقلاب در سال پنجاه هشت را دیدی و مسلمان ماندی، مهندس عضو مجلس خبرگان بودی قانون اساسی ولایت فقیهی را دیدی با آنکه میدانستی چه گهی از آب در آمده به آن رای دادی و دیگران را تشویق میکردی به آن رای بدهند، چون مسلمان بودی و مسلمان ماندی، مهندس کودتای سال 60 و اعدامهای گروهی دیدی، اما به ریاست جمهوری خامنه ای رای دادی و کماکان مسلمان ماندی. مهندس هشت سال جنگ خانمان سوز را دیدی و کماکان مسلمان ماندی، مهندس کشتار های گروهی زندانیان سیاسی را در سال 67 دیدی و بازهم مسلمان ماندی. مهندس دستکاری بی سر وصدا در همان قانون اساسی تخمی حکومت اسلامی را در سال 68 و ولایت مطلقه فقیه را دیدی، بازهم مسلمان ماندی و به آن التزام داری. مهندس سال 69 زندان رفتی و کمی از چیزهای که میدیدی و بزبان نمی آوردی را دیدی، باز مسلمان ماندی. مهندس سیاست تعدیل اقتصادی رفسنجانی و در پی آن چپاول دار و ندار ملت را بوسیله آقایان و آقازاده ها دیدی و باز مسلمان ماندی. مهندس کشتارهای زنجیره ای را در درازنای حکومت اسلامی دیدی و سکوت کردی و آنگاه که گندش هم در آمد و حکومت زیر بار چهار کشتار آخری رفت، باز هم مسلمان ماندی. مهندس فقر و فلاکت و گسترده گی بزه کاری را دیدی و میبینی و باز مسلمان ماندی. مهندس سنگسار زنان این سرزمین را بجرم عشق ورزی را از یک سو و صادرات دخترکان این سرزمین را به روسپی خانه های شیخ نشینهای خلیج فارس با رانت اسلامی از سوی دیگر دیدی باز مسلمان ماندی. مهندس شلاق خوردن جوانان و نوجوانان ایرانی برای پاسداشت زندگی را دیدی اما نگران دین گریزی جوانانی، هنوز مسلمان ماندی. مهندس میدانی که مردم سالاری دینی از بیخ چرت است اما هنوز دلت به آن خوش است، باز مسلمان ماندی. مهندس یازده ماه آزگار آب خنک خوردی و هزار گونه بلا بسرت آورده اند که خودت بهتر میدانی، بازهم مسلمانی و مسلمان مانده ای و باور به دستاوردهای مثبت حکومت اسلامی داری. مهندس نیک میدانیم که خیلی بیشتر از اینها که ما بر شمردیم، دیده ای اما هنوز مسلمانی و می گویی : ما به هرگونه نيروي مسلح كه هيچ، با هر گونه نيرويي كه بخواهد با خشونت برخورد كند يا قصد براندازي نظام و نفي قانون اساسي را داشته باشد به شدت مخالف هستيم .
مهندس می دانیم چه می کشی، مهندس خریت بد دردی است

No comments: