Wednesday, May 24, 2017

امام روحانی


امام روحانی


ما هر وقت نوشته های ف.م. سخن رامی خوانیم از خنده روده بر می شویم، نه اینکه یارو طنز نویس خوبی باشد بلکه اندیشه های این آدم از بیخ بن خنده دار است ، در آغاز وبلاگ نویسی اش هفته ای یکی دوبار به صحرای کربلا می زد و از کیانوری و احسان طبری بعنوان فیلسوفان و جامعه شناسان بیمانندی یاد می کرد که تاکنون جهان به خود ندیده و نخواهد دید ، ما سر در نیاوردیم،که اینان چگونه جامعه شناس و فیلسوفی بودند که خود را پیر و خط امام می خوانند ، خلخالی را کاندیدای ریاست جمهوری می کردند خایه مال مصباح یزدی ولولهنگ کش بهشتی بودند، روزهای عزاداری محرم نخست روضه دامادی قاسم را خوانده کمی آبغوره گرفته و سپس به تحلیل مارکسیستی جهان می پرداختند، اصلا چرا دور برویم عینهو مداحان امروزی بودند اما با تم مارکسیستی.
سپس ترها ف.م سخن  به گونه ای خنده دار  جو گیر پروژه اصلاح طلبی شد تا آنجایی که در وبلاگش ستاد مجازی برای نامزدی ریاست جمهوری هاشمی راه انداخت و حتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را از این ستاد خیالی اش بیرون انداخت. از آن هنگام تا کنون توهم اصلاح طلبی آنهم در چهارچوب حکومت اسلامی بگونه ای روز افزون در اندیشه های ف.م. سخن ریشه دوانده، در واپسین نوشته اش بهترین آرزویش برای ایران ، رهبر شدن حسن روحانی و رئیس جمهور شدن خاتمی است  تا دراصلاح کشوربکوشند آنهم با آهنگی معتدل  و مسلمان پسند .  در ترکیب روحانی خاتمی به زنان کمی آزادی داده خواهد اما نه  برابری کامل زن و مرد تا به قبای هیچ مسلمانی بر نخورد. دراین ترکیب شهروندان بهایی دیگر از سوی حکومت آزار نخواهند دید و به گونه ای  جدیدی از حقوق برابر شهروندی خواهند رسید که برای دستیابی به پست های حکومتی محدویت داشته باشند. رسانه ها هم به حداكثر آزادى  البته در متن يك حكومت خاورميانه اى دست خواهند يافت. از دیدار دوجانبه ترامپ و خاتمی در تهران و واشنگتن و چرند پرندهای دیگر نهفته در آرزوی ف.م.سخن که بگذریم نمی دانیم چرا ایشان آزادی موسوی و کروبی از حصر را از قلم انداخته بود، آیا به رنجش مسلمانان می انجامید یا از سقف اصلاح طلبی ایشان بالاتر میرفت

خواستیم این نوشته را با این سخن به پایان ببریم که

گوز به روح ننه هر چه آدم خره


اما برای عفت کلام این چکامه از اخوان وام گرفتیم

ای درختان عقیم ریشه تان در خاكهای هرزگی مستور
یك جوانه ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند
ای گروهی برگ چركین تار چركین پود
 یادگار خشكسالیهای گردآلود
هیچ بارانی شما را شست نتواند


No comments: