Saturday, May 20, 2017

امت پشه

"گُه شیرین است، چهل میلیون پشه اشتباه نمی کنند"خرمگسانی از قماش مسعود بهنود و فرخ نگهدار که جای خود را دارند، پشه کوره ها فضولی نکنند

No comments: