Tuesday, May 16, 2017

بد تر وبدترین

بد تر وبدترین


سردمداران حکومت اسلامی باری دیگر مشتی دزد و آدمکش مورد اعتماد ولی فقیه را از بین خود برگزیده و برای سیرک انتخاباتی به روی صحنه آورده اند،سی هشت سال آزگار است که کشور را  به نابودی کشانده اند و دست بردار هم نیستند، در دوران طلایی امام خمینی (مج) از کشته ها پشته ها ساختند، صدها هزار نفر در جنگ پر برکت خمینی (مج) به کشتن 
دادند، کشور را به ویرانی کشاندند، و در پایان جنگ فاجعه 67 را آفریدند
در دوران سازنده گی، چپاول سامان یافته شان را آغازیدند، سرداران انگل سپاه و آغا زادگان مفت خور نخستین حسابهای بانکی خود را در بیرون کشور گشودند وپایشان به  سرمایه گذاری در غرب و کشورهای خلیج فارس باز گردید  ، و در کنار آن به کشتار خاموش اما سازمان یافته در درون و بیرون کشور پرداخته و سنگ بنای کشتار های زنجیره ای نهادند

 دوران خاتمی با شکوفایی قتل های زنجیره آغازید و در پی آن ملت را به کوچه پس کوچه های بن بست گفتگوی تمدنها کشانیدند وبا سردار قالیباف حمله گازانبری به کوی دانشگاه را به سرانجام رساندند، مرتضوی ها،صلواتی ها روزنامه ها و گاهنامه ها را سامان دادند و سرانجام دارو دسته خاتمی با تن دادن به حکم حکومتی ولی فقیه راه را برای به قدرت رسیدن باند احمدی نژاد هموار نمودند 

حق مسلم هسته ای را احمدی نژاد کف دست ملت گذاشت ، درآمد های میلیارد دلاری های نفت در کنار صندلی خالی امام زمان در هیئت دولت ناپدید شد و کارتن خوابها دلخوش از و عده مسکن مهر با خیال راحت در کارتن ها خوابیدند، در بهار هشتاد وهشت به کشتارخیابانی مردم پرداختند ، کهریزکها را برای ملت عصیانگر برپا نمودند و پس از هشت سال با به ته کشیدن خزانه ودر آستانه ورشکستکی کشورو پی بردن به توخالی بودن رویاهای هسته ای رهبر، باند احمدی نژاد جای خود را به کابینه امنیتی حسن روحانی داد.
  روحانی با دادن امید واهی به ملت و با تدبیر ظریف ،به نرمش قهرمانانه و خفت بار رهبری رنگ پیروزی دیپلماتیک زد. مشتی ابله هم، بوی خر داغ کرده با بوی کباب اشتباه گرفته، به خیابانها ریخته و با شعارهای «روحانی مچکریم» برجام جشن گرفتند.شکست ماجراجویی هسته ای که میلیاردها دلار به کشور زیان زد، در گرد و غبار جشن برجام به فراموشی سپرده شد، بدون اینکه دست اندرکاران این ماجراجویی در برابر ملت پاسخ گو باشند. در دولت تدبیروامید، حکومت اسلامی  رکورد دار اعدام ها در جهان گردید وبا تدبیر روحانی و پادر میانی ننگین خاتمی و دارو دسته اش پای آدمکشان کشتارهای تابستان  67 به لیست امید باز شد و سراز وزراتخانه های دولت تدبیر و امید در آوردند. پور محمدی یکی از جنایتکاران کشتار تابستان 67 وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید گردید، تا راه را برای نامزدی ابراهیم رئیسی جنایتکار دیگری از تابستان خونین  67 ، برای پست ریاست جمهوری هموار سازد، بدین ترتیب روحانی بد ، بدتر از آب در آمد

 کسانی که در انتخابات پیشن مردم را ترسانده و آنان را به سوی انتخاب بد در مقابل بدتر فرا می خوانند امروز بیشرمانه همان داستان را تکرار می کنند بدون اینکه  از انتخاب امروزشان، که بین بدتر و بدترین است،سخنی بگویند

No comments: