Monday, September 14, 2015

واژن مادر مصباح یزدی یا سینه محمد (مج)

واژن مادر مصباح یزدی یا سینه محمد  

ما که مقدسات امت اسلام را به تخم چپ شترمان نمیشمریم اما اگر هرکس دیگری اینچنین سخنی را در باره قرآن به زبان می آورد بیگمان امت اسلام از مراجع تقلیدش گرفته تا کمترین مقلدان بی سرپای آن خشتک خود را پاره کرده عزای عمومی گرفته و شله زرد همی خوردندی.  ببینید فرزند مصباح یزدی چگونه به قرآن می ریند.
آخوند مجتبی مصباح، پسر دوم آخوند محمدتقی مصباح یزدی گفتگویی با صابر نیوز داشته گفت 
زمانی که مادر حاج آقا (مصباح یزدی) به ایشون حامله بودند خواب می بینندکه وضع حمل کردند و قرآن متولد شده  
یکی نیست مه به این آخوند زاده بگوید آخر قرآن چه ربطی به واژن پاره پوره مادر آشیخ ممد تقی مصباح یزدی دارد مگر کُس ننه مصباح یزدی چاپخانه است که از آن قرآن بیرون بیاید یا نکند سینه محمد (مج) واژن  مادر حاج آقا (مصباح یزدی بوده است. مهم  هم نیست رهبر هم هنگام زاده شدن یا علی گویان سر از کُس مادر برون آورده بود. مسلمانان عزیز اگر فردا شنیدید علت تو دماغی حرف زدن آیت الله جنتی این است  که هنگامی که مادر جنتی باردار بوده یکشب  رسول الله  محمد (مج)  بجای غار حرا اشتباهی سر از واژن مادر آیت الله جنتی در آورده و با جنتی چت کرده تعجب نکنید چرا که بر اساس روایتی که در شش یا هفت ماه آینده از زبان جنتی یا پسرش یا یکی از نوه های دختری یا پسری اش نقل خواهد شد خواهید شنید که پدرجنتی در شب سومین جمعه از ماه جمادی اول هنگام عمل دبربا مادر آیت الله جنتی متوجه وضع غیر عادی غار حرا شده و با چشم بابا غوری خودش شنیده جنتی با محمد (مج)  چت می کرده پس غار حرا همانا کون مادر آیت الله چنتی میباشد که در آن شب عزیز پیامبر اعظم چند سانتی را اشتباهی گرفت وبه همین دلیل آیت الله جنتی تو 
دماغی حرف می زند. پیدا کنید پیامبر اسلام را.


No comments: