Monday, July 20, 2015

لاف در غربت و گوز در نماز عید فطر

قهرمان نرمش انقلابی سیدعلی  خامنه‌ای،  در خطبه‌های نماز عید فطر گفته: «این آقا (رئیس جمهور امریکا) گفته است می تواند ارتش ایران را نابود کند. قدیمی‌های ما این جور حرف‌ها را لاف در غریبی می‌گفتند. اگر می‌خواهند درست بفهمند اگر می‌خواهند از تجربه‌های خود درست استفاده بکنند بدانند اگر جنگی این جا اتفاق بیافتد آن کسی که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکای متجاوز و جنایتکار است».
یکی نیست که به این مردک دبنگ بگوید، سال هاست که ثروت کشور و دار ندار مردم را در راه بلند پروازی های   هسته ای تان بر باد فنا داده اید و دست آخر هم به گه خوردن افتاده اید، شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست را یادت رفته، تحریم های کاغذ پاره ای را چطور، اگر این این امت برهنه خوشحال بجای جشن توافق هسته ای راه انداختن از شمایان حساب و کتاب می خواستند ، در نماز عید فطر اینچنین نمی گوزیدی 

No comments: