Sunday, September 27, 2015

آموزش دیپلماسی به زبان ساده

آموزش دیپلماسی به زبان ساده

  استاد صادق زیبا کلام که در امر دیپلماسی زبانزد است و کرورکرور به خاتمی و احمدی نژاد و روحانی  نامه نوشته است در واپسین نامه خود به روحانی نوشته که، در جریان سفرتان به آمریکا اگر اوباما را دیدی: "به اوباما لبخند بزنیدودستش را بفشارید."استاد زیبا کلام این بجای خود که از دسته استادهای سهمیه ای هستی، از قماش آن پاچه ورمالیده های قهار دست پرورده حکومت اسلامی که ازچماقداری در سرکوب آزادی خواهان آغازیدند و از دیوار سفارت بالا کشیدند و هنگامی به آن طرف دیوار پریدند به مقام های امروزی رسیدند.با این وجود باید بگوییم که هنوز هم در امردیپلماسی حکومت اسلامی ناپخته هستی، مرد  حسابی کجای کاری مگر ولی فقیه مرده که روحانی سرخود برود دست بوسی اوباما ، بهتر این است که به روحانی یاد آوری پیش از هرچیز باید توکل علی الله نموده خایه های رهبری را بمالد و  سپس دست اوباما بفشارد. فقط یادت باشد به روحانی تاکید کنی، که عجله نکند و خدای ناکرده خایه رهبری بجای  دست اوباما نفشارد      

No comments: