Friday, September 25, 2015

قضیه مارمولک و ملخ در رمی جمرات و داستان خارش کون حاجی های ایرانی

قضیه مارمولک و ملخ در رمی جمرات و داستان خارش کون حاجی های ایرانی

در باره رخداد مرگبار سنگسار شیطان گمانه زنی های بسیاری شده است  اما بگفته خانم عفت الشریعه که ساکن یکی
از خراب آبادهای اسلام زده است و دست بر قضا این روزها در مکه بسر می برد، یکی از حاجیان اهل زنگبار هنگام سنگسار نماد شیطان مارمولک و  ملخ زنده همراه خود داشته و هنگام پرتاب سنگ اشتباهی مارمولک زبان بسته را پرت کرده است باقی حجاج که از خوردن مارمولک و ملخ خشکه خسته شده بودند برای گرفتن این مارمولک تازه هجوم آورده و این خر تو خر پیش
آمده که خود بهتر میدانید

گفتگوی تلفنی عفت الشریعه در کنار حاجیانی که خسته از دنبال مارمولک گشتن هستند و استراحت می کنندداستان حاجی های ایرانی هم از همه بدتر است این گروه با وجودی که نیک میدانند شرطه های سعودی به سپوختن حاجیان ایرانی خو کرده و هنوز پرونده آن دو جوان حاجی که مظلومانه در راه خانه خدا سپوخته شدند، بسته نشده و بقولی هنوز کونشان خشک نشده بازهم راهی مکه میشوند و دستکم صد بیست راس از آنها در در همین هیر و بیر شکار مارمولک  نفله گشته اند
                                                                                           گوز به روح همه قربانیان این رخداد بویژه ایرانی تبارها 

No comments: