Wednesday, September 01, 2004

جهان سياست در دو ماه آينده؛

جان خری* و بوش کوچولو در اِتازونی.


تا آنجا که به مردم ايران مربوط می شود، "کری" از "بوش" مادر جنده تر است، تا آنجا
که به مردم آمريکا مربوط می شود به ما مربوط نيست و تا آنجا که به مردم جهان مربوط
می شود هردوِ اين مادر جندگان نامربوطند.عمرو عاص


* خر و يا فيل اش به ما مربوط نيست


No comments: