Saturday, January 18, 2003

پیشنهاد نخستین نمایش اینترنتی
دستگیری جواد طواف در ایران نخستین و واپسین دستگیری شهروندان آن کشور بجرم اندیشیدن نیست و نخواهد بود. پر بیراه نخواهد بود اگر حکومت اسلامی را رژیم سرکوب، زندان ،شکنجه و اعدام بنامیم چرا که از فردای روی کار آمدن این خونخواران زندانهای آن کشور شبی را خالی از زندانیان سیاسی نبوده و نیست و ماه و سالی نبوده که کسی را اعدام نکرده باشند. داستان این است که تا هنگامی که این حکومت روی کار است زندانها پر از دگراندیشان خواهد بود،هم اکنون بسیاری از فرزندان ایران زمین به جرم دگراندیشی در زندانهای حکومت اسلامی بسر میبرند بیایید کارزار دفاع از جواد طواف را به کارزار دفاع از همه زندانیان سیاسی در ایران کنیم. پیشنهاد ما اینست. که همه وبلاگ نویسها پس از معرفی جواد طواف بعنوان نخستین وبلاگ نویس زندانی شده، شعار
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
را به مدت یکماه در وبلاگهای خود بنویسند و اگر شمارمان از صد گذشت به روزنامه ها و رسانه های گروهی در جهان این جنبش را بنام نخستین نمایش اینترنتی برای آزادی زندانیان سیاسی معرفی کنیم. بی گمان افکار عمومی جهان نسبت به چنین چیزی بی تفاوت نخواهد ماند
شمر

No comments: