Wednesday, March 25, 2009

جنبش اینترنتی "سب النبی" و گوز بر دندان شکسته پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله!

جنبش اینترنتی "سب النبی" و گوز بر دندان شکسته پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله!

در درازنای سی سال حکومت اسلامی روز، هفته و یا ماهی نبوده که دست اندرکاران حکومتی دست به کشتار باشندگان ایران زمین نزده باشند، جرم بسیاری از جانباختگان، از زن و مرد پیر و جوان وحتی خردسال(بویژه در ده سیاه شصت) چیزی جز دگراندیشی نبوده است، نیک میدانیم که این جانباختگان با برچسب های گوناگون ساخت حکومت اسلامی چون طاغوتی، محارب، منافق، مرتد، و کافر حربی و... به جوخه های مرگ سپرده شدند. واپسین جانباخته سرکوب حکومت اسلامی امیدرضا میرصیافی به جرم توهین به خمینی و خامنه ای به زندان افتاد و جان داد، پرونده ای هم در باره سب النبی داشت.
اعتراض های پراکنده اینسو و آنسو به کشته شدن امیدرضا میرصیافی به جای خود، اما آموخته های سی ساله از روشهای سرکوب حکومتی و واکنشهای سران حکومت به اعتراضات جهانی در برابر این کشتارها، به ما نشان می دهد که قدرتمداران مسلمان این اعتراض ها به هیچ نمی شمرند. اینان رویشان را با آب مرده شورخانه ها شسته اند، حیا را خورده و شرف را ریده اند، چرا دور برویم اینان که شهروندان دیگر کشورها را محکوم به مرگ می کنند، برای کشتن این و آن جایزه می گذارند،(سربریدن و کشتار پناهندگان ایرانی در کشورهای دیگر هم پیشکش) ککشان از این اعتراضات نمی گزد.
امیدرضا میرصیافی نخستین قربانی سرکوب حکومت نبوده و اگر ما خاموش بمانیم واپسین آن نیز نخواهد بود.
امت همیشه آن لاین وبلاگ نویس!
بیایید برای یکبارهم که شده دست پیش را بگیریم، بجای اینکه فردا در اندوه کشته شدن قربانی دیگری اشک بریزیم و حکومت را محکوم کنیم امروز دست به دست یکدیگر داده "سب النبی" کنیم، خواهر پیامبر اسلام و مسلمین را یک رای بگاییم، تا ببینیم دستگاه سرکوب حکومت اسلامی چه گُهی خواهد خورد.

شمر

No comments: