Saturday, October 02, 2004

دشمن

دشمن

باز هم حکومت اسلامی مشتي مزدور آبرو باخته را در دفاع از اسلام ناب محمدی شان راه انداخته که چهره پليد اسلام را پاک نشان دهد.
آدم کشان و چماقداران ديروز، امروز ضد خشونت شده اند. نگاهی به نامشان بياندازيد. باز هم يک مشت جاکش مسلمان راه افتاده اند تا برای اسلام پليدشان آبرو دست و پا کنند و می خواهند ما هم باور کنيم. شرم دارد، شما که از خشونت در عراق، اسرائيل و چچن نام برده ايد چرا حکومت ايران را که پليدترين و خشن ترين حکومت های اسلامی جهان است را از قلم انداخته ايد؟ چرا برای خشونت زدايی زمين و زمان و همه دولت های جهان را فراخوانده ايد، مگر "دولت" اسلامی تان را؟ می ترسيد مشمول رحم الهي گرديد و حکومتگران مسلمان چوب الله به کون تان کنند و يا از گذشته تاريکتان در هراسيد؟

بسيار نيک، امروز که شما ضد خشونت شده ايد، پس چند نکته را برای ما روشن کنيد.
1- نقش شما در برپايی و ادامه خشونت در اين 25 سال گذشته حکومت اسلامی چه بوده است. اگر يادتان نيست، مطمئنيم در يک دادگاه دادگر به يادتان خواهند آورد.
2- نقش خمينی همچون بنيان گذار حکومت فاشيستی اسلامی و يکی از خشن ترين حکومت های جهان چيست؟
3- نقش شما در خشن ترين کشتارهای سالهای 60 چه بوده و يکايک شما در کجا قرار داشته ايد؟
با اين که می دانيم شما هيچ گاه پاسخ گوی اين پرسش ها نخواهيد بود، برای ما روشن است که شما تنها می خواهيد دست خونين حکومت اسلام در ايران را در همه خشونت هايش در گذشته و اکنون بپوشانيد و از چهره حاکمان کنونی ايران دفاع کنيد و به مردم جهان و ايران نشانی نادرست داده و بگوييد که بعله:
اسلام دين خشنی نيست و حکومت کنونی ايران حسابش از خشونت مسلمانان در جاهای ديگر جهان جداست. بدين سان همچنان می خواهيد به خرده خوری تان از سفره به يغما رفته ملت ادامه دهيد و اين حکومت فروپاشيده مشتي دزد و آدم کش را قانونی جا بزنيد. اما بدانيد دست شما خوانده شده و حنای شما برای مردم ايران رنگی ندارد.
شما می گويید جنايت زير پوشش نام اسلام بوده. اين را برای مردم ايران نگوييد که کالای تان خريدار نداشته و ندارد، با اين سخنان حتی نمی توانيد نا آگاه ترين مردم را هم فريب دهيد.

شما از دشمنان نام برده ايد؛
"استفاده از امكانات وسيع خطر موهوم اسلام - Islam fobia - را تبليغ می‌كنند، گروگان‌گيرى زنان و کودکان و آدم‌ربايى و سربريدن شهروندان غيرنظامى و افراد بى‌گناه تنها آب به آسياب ريختن دشمنان مراكز سياسی و تبليغاتی ضد اسلام و مسلمان و برنامه‌ها و اهداف آنان است."
و باز هم می گوييد: "بار ديگر تاكيد می‌كنيم كه چنين رفتار و كرداری هيچگونه ارتباطی با اسلام ندارد، و خلاف آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های قرانی و نيز منافع مسلمانان جهان است. "
اين از بدبختی و دروغ گويی شما است که به دنبال دشمنی موهوم می گرديد. اين شما هستيد که به دنبال دشمن خيالی می گرديد و آگاهانه هم اين کار را می کنيد، نان تان را از اين راه می خوريد. اگر هم نادان باشيد، و اگر اسکيزو فرنی رهبرتان (مج) به شما سرايت نکرده باشد ، بزرگترين دشمنتان خودتان و ايدئولوژیی تان است.

بگذار روشن تان کنيم، تا آنجا که ما می دانيم، دشمنان شما، مردم ايران و ما شمريان هستيم که به اسلام تان از محمد (مج) تا رهبر پيشین و پسين تان ريده ايم و اسلام کيری تان را يکی از بازدارندگان پيش رفت مردم در سراسر کشورهای اسلام زده می دانيم. آری ما دشمنان شما هستيم و نه غرب و حکومتهاي غربي که با همه شما زد و بندهای آشکار و نهان دارند. مردم ايران دشمنان شما هستند که با گذشت 25 سال با گوشت و پوست شان تازيانه های حماقت شما را به جانشان فرو آمده است و فرزندانشان را در کشتارهای بزدلانه و نابخردانه تان بی نام و نشان گور کرده ايد. مردم عراق هم که تازه با نام و ايدئولوژی شما آشنا شده اند، کودکان شان ديروز در قتل عام های شما پوفيوز های مسلمان، به خون نشست. آری مردم ايران دشمنان شما و حکومتتان مي باشند. اين دين نکبت بار شما و کساني از قماش شماست که از افغانستان زخم خورده را پس از گذشت پانزده سال فرمان روايی اسلامي ويرانه ايی ساخت، اين برادران ديني شمايند که به سنت محمد(مج) اسيران را سر مي برند، اين اخوان مسلمان شمايند که در الجزاير دست به کشتار زنان و کودکان مي زنند، اين پيروان راستين محمد(مج) هستند که کودکان را در روسيه به گروگان گرفته و مي کشند و اين پيروان اسلام ناب محمدي هستند که در پاکستان مانند گرگ و شغال به جان يکديگر اوفتاده اند، چون شما خون خوران و آدم کشان حتی چشم ديدن يکديگر را نداريد، چه برسد به بيگانه ( از صدر اسلامتان بگير تا به امروز، هميشه همين بوده ايد و خواهيد ماند از اختلاف شيعه و سني بر سر باغهاي فدک گرفته تا جنگ و درگيري بين دستجات شله زرد خور حسيني). شما هميشه تشنه گان زر و زور بوده ايد اين را در نگاهی گذرا به تاريخ 1400 ساله اسلام تان به خوبی خواهيد ديد.
پس خيالتان راحت باشد که اين تراوش منی از کيرمغز تان به درد مردم ايران نمی خورد، شايد تنها خريدارش هم همان دکانداران ديپلماسی و زد و بند کنان حرفه ايی در غرب باشند، همان ها که به کمک شما (و دارايی به تاراج رفته مردم ايران) در سرپا نگه داشتن اين جنازه پوسيده ياری می رسانند. :
آری شما بزه کاران مسلمان دشمنان جامعه بشری هستيد، از آن شيخ های میلياردر عربستانی تان گرفته تا القاعده و لشکر مجاهد کفرستيزش، از طالبان و اميرالمومنين آن ملا عمر واحدالعين گرفته تا ان ثار حزب الله و رهبر آن سيدعلي واحداليد، از اوباش قداره بند تان گرفته تا شما مزدوران مصلح اش.

برنامه و اهداف ما "دشمنان" راستين شما نيز روشن است؛ ريشه کن کردن اسلام و همه نمودهای آن در جهان و به ويژه در ايران. شما آن چنان به کشور گند زديد و کشتار کرديد که هيچ ارتش بيگانه ايی هم اين چنين غارت گر و گستاخ نمی توانست انجام دهد. آری ما هم (آنچه را که شما می خواهيد روی آن را بپوشانيد و آن چهره اسلام تان است )را محکوم می کنيم و با اندکی دست کاری در جمله تان اين چنين می گوييم: "شيوه‌هاى غيرقابل قبول اعلام و اين اعمال زشت و غيرانسانى [مسلمانان] را به شدت محکوم می نماييم."

پيمان ما با شما هم اين است؛
آن روزی که، شما شرم سار از جنايات (که امروز از گفتن آن سر باز می زنيد)، پرده برداريد، نزديک است.

عمرو عاص/شمرNo comments: