Thursday, July 08, 2004

شور جنگلی و شور حسینی !ای درد و بلای دوشیزه لئونا یوهانسون و آقای تومی هُلم الینگسن و جد و آبادشان بخورد توی سر امت اسلام و بویژه شیعیان مادرجنده، کار اینان درست که از شور جنگل دوستی چنان شوریده گشته اند که در این گرد همایی همگانی موسیقی راک به روی سن رفته و به کار زیبا و پسندیده گایش پرداخته اند.
در برابر این جوانان فرهیخته نروژی، شیعیان مادر جنده را داریم که همه ساله در محرم صفر، جانماز آب کشیده، خود را به لجن عقیدتی هزار و چهارصد ساله شان گرفته و از شور سیدالجاکشین حسین ابن علی(خک) چنان دیوانه می گردند که با مشت، زنجیر و قمه خواهر خود را می گایند و در پایان هر سال هم یک نان خور به سفره خانواده شان افزوده می گردد.

انقلاب سکسی
شله زرد مفت خوردن است اگر هنوز کسانی پیدا شوند و نام انقلاب را بر به قدرت رسیدن مشتی شیعه بی همه چیز بگذارند، از آن بدتر به ناموس فاطمه الزهرا(فک) خندیده اند که نام انقلاب سکسی بر آن گذاشته اند، آخر این جنایت کاران مسلمان با آن حمام خون راه انداختن هایشان کجا و انقلاب سکسی کجا.
این بجای خود که آخوندها برای روشن شدن چشم جهان اسلام و پیشرفت علوم دینی از نخستین روزهای دوران طلبگی تا رسیدن به مقام شامخ آیت الهی به جماع با انواع جانواران از مهره داران گرفته تا بی مهرگان، از خون گرمها گرفته تا خون سردان از پستانداران گرفته تا تخم گذاران و...می پردازند عمه و خاله خود سپوخته و فرزندانشان را دستمالی نموده، محارم سببی و نسبی خود را از نوزاد شیر خواره تا پیرزن مشرف الموت می گایند و دست آخر تجربیات خود در توضیح المسائل ها برشته تحریر در می آورند اما همه اینها دلیل نمی شود که نام انقلاب سکسی را برای بقدرت رسیدن این مادر جندگان برگزنیم.
آنچه که رخداده، خوردن شله زرد 1400 ساله ای بود که امت برای تبرک خوردند و نتیجه اش اسهال اسلامي بیست وپنج ساله ای بوده که کشور ایران را به گند کشیده است.

گایش انقلابی
خُسن آقا جان
خیالت راحت باشد، انقلابی که در راه است، انقلابی است شمری ، ایران سراسر کربلا خواهد شد، همانگونه خواهر و اهل بیت سید الجاکشین حسین ابن علی در کربلا سپوخته گردیدند، خواهر و اهل بیت تمامی مهره های دستگاه حکومتی، از سپاهی و بسیجی گرفته تا سربازان بی پدر و مادر امام زمان، از رهبر(مج) گرفته تا رئیس جمهور(دج) از معمم گرفته تا مکلا سپوخته خواهد شد، بلایی برسرشان خواهد آمد که آن سرش ناپیداست.


کار اینها تمامه!

No comments: